Świadectwo jakości paliw stałych

Obowiązek wystawiania świadectw jakości paliw stałych został zawarty w art. 6c. 1. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Przedsiębiorca w momencie sprzedaży paliwa stałego wystawia dokument potwierdzający spełnienie przez paliwo wymagań jakościowych zwany dalej świadectwem jakości (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wzór świadectwa został określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych i został dokładnie odwzorowany w programie. W zw. z tym, że kopia świadectwa jakości musi zostać wydana nabywcy przy każdej sprzedaży wyrobów opałowych, program maksymalnie automatyzuje ten proces, zwalniając Użytkownika z konieczności każdorazowego wyszukiwania odpowiedniej opcji i wypełniania parametrów. Do programu wprowadzono także wszystkie wartości dopuszczalne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

WYSTAWIANIE ŚWIADECTWA JAKOŚCI

Świadectwo jakości może zostać wydrukowane w dowolnej chwili – w tym celu kliknij na ikonkę symbolizującą płomień, umieszczoną z prawej strony okna głównego. Zostanie otwarte okno Świadectw jakości paliw stałych. Domyślnie kopia świadectwa zawsze drukowana jest automatycznie wraz z wystawieniem dokumentu sprzedaży (paragon, faktura). Na świadectwie może zostać zawarta informacja, do którego dokumentu zostało ono wydane. Wystawiając świadectwo jakości wystarczy wybrać jeden z zapisanych wcześniej szablonów świadectw z listy rozwijanej, a program wczyta wszystkie parametry i wydrukuje dokument. Uwaga! W przypadku automatycznego wydruku świadectwa jakości paliw stałych wraz z dokumentem sprzedaży, program wydrukuje tyle kopii świadectw, ile wyrobów znajduje się na dokumencie. Dla ułatwienia w wypełnieniu świadectwa w oknie pojawi się licznik wyrobów oraz ich nazwy. Nie ma obowiązku potwierdzania przez klienta odebrania świadectwa jakości.

Zastosowany w programie Skład Opału system wystawiania Świadectw jakości paliw stałych jest zgodny z interpretacją Ministerstwa Aktywów Państwowych, według której za „moment wprowadzenia do obrotu paliwa stałego” należy uznać moment jego sprzedaży przez pośredniczący podmiot węglowy (www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi). W zw. z powyższym oryginał świadectwa z unikalnym numerem tworzony jest przy każdej sprzedaży paliwa stałego. Jednocześnie drukowana jest kopia dla nabywcy, poświadczona za zgodność z oryginałem. Dokumenty są spójne pod względem numeracji oraz daty wystawienia. W momencie sprzedaży, oryginały świadectw zachowywane są w formie elektronicznej. Drukowana jest tylko kopia dla klienta. Zarówno oryginały, jak i wydane kopie znajdują się w Tabeli świadectw jakości, gdzie można je odnaleźć i wydrukować. Tabela umożliwia odnalezienie świadectwa wydanego danemu klientowi.

SZABLONY ŚWIADECTW JAKOŚCI

Program umożliwia utworzenie i zapisanie dowolnej liczby szablonów świadectw jakości z wypełnionymi wszystkimi parametrami paliwa stałego. Szablon należy utworzyć przy każdej dostawie. To rozwiązanie daje możliwość ich szybkiego wyboru i wydrukowania właściwego świadectwa w momencie sprzedaży. W pierwszej kolejności należy wskazać rodzaj paliwa stałego za pomocą suwaka poziomego – program wczyta odpowiednie wartości minimalne i maksymalne, następnie należy podać dane / numer zaświadczenia (certyfikatu), o którym mowa w pkt. 5 świadectwa. Dalej należy podać zmierzone wartości parametrów paliwa i zapisać szablon pod dowolną nazwą. Zalecamy także podanie masy dostawy. Kopię świadectwa drukujemy po wybraniu szablonu z listy. Wydrukowanie kopii równoznaczne jest z automatycznym utworzeniem oryginału świadectwa, który zostanie zapisany w programie. Lista szablonów świadectw posortowana jest od najnowszego do najstarszego. Domyślnie ich liczba na liście ograniczona jest do 20 najnowszych, ale możesz zwiększyć tę liczbę w opcjach świadectw. Szablony możesz dowolnie modyfikować oraz je usuwać – nie wpłynie to na wystawione i zapisane świadectwa.

POWIĄZANIE SZABLONÓW Z CENNIKIEM

W celu przyspieszenia i zautomatyzowania procesu wystawiania świadectw jakości, możesz dokonać powiązania konkretnego (utworzonego wcześniej) szablonu świadectwa z określonymi towarami w cenniku. W efekcie w trakcie wystawiania dokumentu sprzedaży (np. faktury) program od razu utworzy i wydrukuje odpowiednie świadectwo do każdej pozycji. Powiązania dokonujemy na karcie towaru (przycisk Zmień w cenniku). Nie należy tworzyć nowej pozycji w cenniku / magazynie przy każdej dostawie wyrobów węglowych. Aby mieć kontrolę nad ilością wyrobów sprzedanych w ramach danej dostawy, podaj masę dostawy tworząc szablon świadectwa.

MASA DOSTAWY

Szablon świadectwa jakości należy utworzyć przy każdej dostawie wyrobów węglowych wraz z podaniem masy dostawy. Masa jest pomniejszana przy każdej sprzedaży i wystawieniu świadectwa z danej dostawy (szablonu). Program informuje o wyczerpaniu masy dostawy, co powinno być równoznaczne z zaprzestaniem wydawania świadectw z tej dostawy. Warunkiem pomniejszenia masy dostawy jest wystawienie świadectwa wraz z fakturą (przy wystawianiu faktury lub po jej wystawieniu, poprzez Tabelę faktur). Masę dostaw można modyfikować ręcznie. Historia zmian masy dostawy dla danego szablonu dostępna jest w menu Opcje – Log okna Świadectw jakości (po wybraniu szablonu).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie:
Ewidencja sprzedaży wyrobów węglowych