Program do sprzedaży węgla wyrobów węglowych

Świadectwo jakości paliw stałych

Świadectwo jakości węglaObowiązek wystawiania świadectw jakości paliw stałych został zawarty w art. 6c. 1. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Przedsiębiorca w momencie sprzedaży paliwa stałego wystawia dokument potwierdzający spełnienie przez paliwo wymagań jakościowych zwany dalej świadectwem jakości. Wzór świadectwa został ściśle określony w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych i został dokładnie odwzorowany w programie. W zw. z tym, że świadectwo jakości musi być wystawiane przy każdej sprzedaży wyrobów opałowych, program maksymalnie automatyzuje ten proces, zwalniając Użytkownika z konieczności każdorazowego wyszukiwania odpowiedniej opcji i wypełniania parametrów . Do programu wprowadzono także wszystkie wartości dopuszczalne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Wystawianie Świadectwa jakości

Świadectwo może zostać wystawione (wydrukowane) w każdej chwili poprzez ikonkę symbolizującą płomień, umieszczoną z prawej strony okna głównego. Ta sama ikona umieszczona została w oknie wystawiania faktury oraz oknie wystawiania dokumentu dostawy i paragonu. Świadectwo drukowane jest zatem automatycznie wraz z wystawieniem jednego z tych dokumentów. Na świadectwie może zostać zawarta informacja do którego dokumentu zostało ono wydane (podane są numer oraz data dokumentu). Wystawiając świadectwo jakości wystarczy wybrać jedno z zapisanych wcześniej szablonów świadectw z listy rozwijanej, a program wczyta wszystkie parametry i wydrukuje dokument. Uwaga! W przypadku automatycznego wydruku świadectwa jakości paliw stałych wraz z dokumentem sprzedaży lub dokumentem dostawy, program wydrukuje tyle świadectw ile wyrobów znajduje się na dokumencie. Dla ułatwienia w wypełnieniu świadectwa w oknie pojawi się licznik wyrobów oraz ich nazwy. Nie ma obowiązku potwierdzania przez klienta odebrania świadectwa jakości.

Szablony świadectw jakości

Program umożliwia utworzenie i zapisanie dowolnej liczby szablonów świadectw jakości z wypełnionymi wszystkimi parametrami. To rozwiązanie daje możliwość ich szybkiego wyboru i wydrukowania w momencie sprzedaży. W pierwszej kolejności należy wskazać rodzaj paliwa stałego za pomocą suwaka poziomego – program wczyta wtedy odpowiednie wartości minimalne i maksymalne, następnie należy podać dane / numer zaświadczenia (certyfikatu), o którym mowa w pkt. 5 świadectwa. Dalej należy podać zmierzone wartości parametrów paliwa i zapisać świadectwo pod dowolną nazwą. Każdy szablon może być potem edytowany lub usunięty.

Drukowanie i zapisywanie świadectw jakości

Każde wystawione świadectwo jest zapisywane w bazie danych. Zapisywanie świadectw w formie elektronicznej jest równoznaczne zachowaniem jego kopii w postaci wydrukowanej. Obowiązek przechowywania kopii zawarto w art. 6c. 3. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Kopie dostępne są w tabeli świadectw jakości paliw stałych (menu Tabele). Tabela zawiera pole wyszukiwania świadectw na podstawie wielu różnych kryteriów. W celu umożliwienia odnalezienia kopii danego świadectwa program zapisuje takie informacje jak np.: dane klienta, któremu świadectwo zostało wydane, numer dokumentu sprzedaży lub dokumentu dostawy. Świadectwo można zatem zlokalizować podając nazwę firmy, nazwisko klienta, PESEL, NIP, numer dokumentu sprzedaży oraz numer samego świadectwa. Numeracja świadectw odbywa się automatycznie wg formatu NR/RRRR. Uwaga! Numerację można rozpocząć od dowolnego numeru – przeskok podajemy w opcjach programu (menu Opcje – Opcje programu – Modyfikacje).

Powiązanie szablonów świadectw z cennikiem

W celu przyspieszenia i zautomatyzowania procesu wystawiania świadectw jakości, możesz dokonać powiązania konkretnego (utworzonego wcześniej) szablonu świadectwa z określonymi towarami w cenniku. W efekcie w trakcie wystawiania dokumentu sprzedaży (np. faktury) program od razu wydrukuje odpowiednie świadectwo do każdej pozycji. Powiązania dokonujemy na karcie towaru (przycisk Zmień w cenniku).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie:
Ewidencja sprzedaży wyrobów węglowych