Program do sprzedaży węgla wyrobów węglowych

Świadectwo jakości paliw stałych

Świadectwo jakości węglaObowiązek wystawiania świadectw jakości paliw stałych został zawarty w art. 6c. 1. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Przedsiębiorca w momencie sprzedaży paliwa stałego wystawia dokument potwierdzający spełnienie przez paliwo wymagań jakościowych zwany dalej świadectwem jakości (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wzór świadectwa został ściśle określony w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych i został dokładnie odwzorowany w programie. W zw. z tym, że kopia świadectwa jakości musi zostać wydana nabywcy przy każdej sprzedaży wyrobów opałowych, program maksymalnie automatyzuje ten proces, zwalniając Użytkownika z konieczności każdorazowego wyszukiwania odpowiedniej opcji i wypełniania parametrów . Do programu wprowadzono także wszystkie wartości dopuszczalne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Wystawianie Świadectwa jakości

Świadectwo (zarówno oryginał, jak i kopia) może zostać wydrukowane w każdej chwili poprzez ikonkę symbolizującą płomień, umieszczoną z prawej strony okna głównego. Ta sama ikona umieszczona została w oknie wystawiania faktury oraz oknie wystawiania dokumentu dostawy i paragonu. Świadectwo drukowane jest zatem automatycznie wraz z wystawieniem jednego z tych dokumentów. Na świadectwie może zostać zawarta informacja do którego dokumentu zostało ono wydane (podane są numer oraz data dokumentu). Wystawiając świadectwo jakości wystarczy wybrać jeden z zapisanych wcześniej oryginałów świadectw z listy rozwijanej, a program wczyta wszystkie parametry i wydrukuje dokument. Uwaga! W przypadku automatycznego wydruku świadectwa jakości paliw stałych wraz z dokumentem sprzedaży lub dokumentem dostawy, program wydrukuje tyle świadectw ile wyrobów znajduje się na dokumencie. Dla ułatwienia w wypełnieniu świadectwa w oknie pojawi się licznik wyrobów oraz ich nazwy. Nie ma obowiązku potwierdzania przez klienta odebrania świadectwa jakości.

Oryginały świadectw jakości

Program umożliwia utworzenie i zapisanie dowolnej liczby oryginałów świadectw jakości z wypełnionymi wszystkimi parametrami. To rozwiązanie daje możliwość ich szybkiego wyboru i wydrukowania w momencie sprzedaży. W pierwszej kolejności należy wskazać rodzaj paliwa stałego za pomocą suwaka poziomego – program wczyta wtedy odpowiednie wartości minimalne i maksymalne, następnie należy podać dane / numer zaświadczenia (certyfikatu), o którym mowa w pkt. 5 świadectwa. Dalej należy podać zmierzone wartości parametrów paliwa i zapisać świadectwo pod dowolną nazwą. Kopię świadectwa drukujemy po wybraniu oryginału z listy. Lista oryginałów świadectw posortowana jest od najnowszego do najstarszego.

Drukowanie i zapisywanie świadectw jakości

Drukujemy jeden egzemplarz świadectwa (kopię) i wydajemy ją klientowi. Oryginał zachowany jest w formie elektronicznej (może także zostać wydrukowany i zachowany w postaci papierowej). Kopia świadectwa zawiera oświadczenie “Za zgodność z oryginałem”. Zachowanie oryginału w formie elektronicznej jest dopuszczone przepisami (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, w szczególności z par. 9 pkt. 2.). Program nadaje unikalne numery zarówno oryginałom, jak i kopiom świadectw. Numerację kopii można wyłączyć w opcjach programu. Kopie świadectw domyśle zapisywane są w bazie programu, w Tabeli świadectw jakości (menu Tabele). Zapis kopii świadectw także można wyłączyć w opcjach programu. Kopia świadectwa zawiera zarówno numer oryginału, jak i kopii. Data wystawienia świadectwa (także na kopii) zawsze jest zgodna z oryginałem. Tabela świadectw jakości zawiera pole wyszukiwania świadectw na podstawie wielu różnych kryteriów. W celu umożliwienia odnalezienia kopii danego świadectwa program zapisuje takie informacje jak np.: dane klienta, któremu świadectwo zostało wydane, numer dokumentu sprzedaży lub dokumentu dostawy. Świadectwo można zatem zlokalizować podając nazwę firmy, nazwisko klienta, PESEL, NIP, numer dokumentu sprzedaży oraz numer samego świadectwa. Numeracja świadectw odbywa się automatycznie wg formatu NR/RRRR. Uwaga! Numerację można rozpocząć od dowolnego numeru – przeskok podajemy w opcjach programu (menu Opcje – Opcje programu – Modyfikacje).

Powiązanie oryginałów świadectw z cennikiem

W celu przyspieszenia i zautomatyzowania procesu wystawiania świadectw jakości, możesz dokonać powiązania konkretnego (utworzonego wcześniej) oryginału świadectwa z określonymi towarami w cenniku. W efekcie w trakcie wystawiania dokumentu sprzedaży (np. faktury) program od razu wydrukuje odpowiednie świadectwo do każdej pozycji. Powiązania dokonujemy na karcie towaru (przycisk Zmień w cenniku).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie:
Ewidencja sprzedaży wyrobów węglowych