Program do sprzedaży węgla wyrobów węglowych

PRZEPISY PRAWNE

Objaśnienia przepisów i zagadnień dotyczących sprzedaży wyrobów węglowych.

Świadectwo jakości paliw stałych wydajemy każdemu nabywcy, bez względu na ilość zakupionego paliwa oraz rodzaj dokumentu sprzedaży (faktura, paragon). Wzór świadectwa nie zawiera rubryki podpisu klienta - nie ma obowiązku kwitowania odbioru świadectwa, a tym samym udowadniania jego wydania. Świadectwa należy numerować w dowolnej formie (np. miesięcznie lub rocznie) dbając o niepowtarzalność numeracji. Kopię świadectwa należy przechowywać przez 2 lata. Nie ma wymogu zawarcia na świadectwie numeru dokumentu sprzedaży, choć może to ułatwić ewidencję (np. odnalezienie świadectwa). Podstawa prawna: art. 6c. 1. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych.

Wielu użytkowników naszego oprogramowania wyraża zaniepokojenie faktem, iż podatek akcyzowy doliczany jest do ceny sprzedaży netto wyrobu węglowego. Obawy te mają swoje uzasadnienie z powodu zaistnienia podwójnego opodatkowania. Jednakże zgodnie z obowiązującym prawem, podatek akcyzowy na wyroby węglowe w przypadku sprzedaży podmiotom nie mającym prawa do zwolnienia, należy doliczać właśnie do ceny sprzedaży netto. Podstawa prawna: art. 29. pkt. 20 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (...) W przypadku dostawy przez podatnika towaru podlegającego opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podstawą opodatkowania objęta jest również kwota tego podatku. (...)

Konieczność zamieszczania nazwy oraz kodu CN wyrobu węglowego na Dokumencie dostawy wyrobów węglowych oraz w Ewidencji wyrobów węglowych prowadzonej przez pośredniczący podmiot węglowy, wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Pojawiają się wątpliwości czy można i należy stosować nazwy dowolne, zgodne z indywidualnym cennikiem obowiązującym w danym punkcie sprzedaży. Jednakże zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy, do celów poboru akcyzy stosować należy wyłącznie klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

Na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, do Ewidencji wyrobów węglowych nie wpisuje się wyrobów węglowych sprzedawanych na terenie kraju finalnemu nabywcy węglowemu z zapłaconą akcyzą oraz wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy, sprzedawanych w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo (tzw. sprzedaży paragonowej). Podstawa prawna: par. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r w sprawie stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.