Oświadczenie o sposobie wykorzystania wyrobów węglowych

Od 1 stycznia 2019 r. Dokumenty dostawy wyrobów węglowych zostają zastąpione Oświadczeniami o przeznaczeniu wyrobów węglowych / sposobie wykorzystania wyrobów węglowych (obie nazwy są dozwolone i stosowane zamiennie). Podstawa prawna: art. 31 a. pkt. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

OMÓWIENIE ZMIAN

Przede wszystkim Dokumenty dostawy odchodzą do przeszłości. Nie oznacza to niestety, że formalności będzie mniej. Przy sprzedaży wyrobów węglowych ze zwolnieniem z podatku akcyzowego pojawia się bowiem obowiązek wystawienia faktury wraz z oświadczeniem o sposobie wykorzystania tych wyrobów. Fakturę z oświadczeniem należy także wystawić każdorazowo do paragonu fiskalnego. Oświadczenie może mieć formę osobnego dokumentu dołączanego do zwykłej faktury lub może zostać zawarte na fakturze. Oświadczenie oraz faktura z oświadczeniem muszą zawierać szereg informacji dodatkowych, które znamy z dokumentu dostawy jak np. przeznaczenie uprawniające do zwolnienia z akcyzy. Pojawia się także dodatkowy obowiązek pobierania od nabywcy numeru PESEL oraz nazwy i numeru dokumentu tożsamości. Oznacza to wymóg okazania dokumentu tożsamości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (art. 31a. pkt. 3b Ustawy). W przypadku odmowy okazania dokumentu, nie można dokonać sprzedaży wyrobów węglowych ze zwolnieniem z akcyzy. Należy pamiętać, iż klient musi wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na formularzu RODO. Ustawodawca zawarł także wyraźny wymóg złożenia czytelnego podpisu przez nabywcę. Uwaga! Od 1 stycznia 2019 r zniesiony zostaje art. 138 r. Ustawy, nakładający obowiązek wysyłania do Urzędu Celno-Skarbowego zestawienia wystawionych dokumentów dostawy. Zestawienie to (również w wersji dla oświadczeń) pozostaje jednak w programie.

WYSTAWIANIE OŚWIADCZENIA

W programie można wystawić oświadczenie w postaci osobnego dokumentu, jak i fakturę z oświadczeniem. Oświadczenia oraz faktury spełniają wymogi Ustawy i zawierają nast. informacje:

  • nazwę i adres siedziby oraz NIP w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz PESEL w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • rodzaj wyrobów węglowych,
  • przeznaczenie nabywanych wyrobów uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego,
  • datę i miejsce złożenia oświadczenia,
  • kod CN oraz masę wyrażoną w kg w przypadku faktur z oświadczeniem,
  • oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego.

Zaproponowana w programie treść samej klauzuli oświadczenia może zostać dowolnie zmieniona (menu Opcje – Opcje programu – Oświadczenia).

Oświadczenie dodawane jest automatycznie do faktury przy jej wystawianiu zaraz po wskazaniu przeznaczenia wyrobów węglowych uprawniającego do zwolnienia z akcyzy. Program sporządza także gotowe do wydruku faktury z oświadczeniem do paragonu fiskalnego.

Oświadczenia w formie osobnych dokumentów są automatycznie numerowane i zapisywane w bazie programu, co umożliwia ich ponowny wydruk. Nie ma obowiązku wręczania kopii oświadczenia nabywcy, zatem przy sprzedaży wystarczy wydruk pojedynczego egzemplarza. Oświadczenia nie są uwzględniane w raporcie Ewidencja wyrobów węglowych – zgodnie z art. 138i. pkt. 1 ust. 4, ewidencja ta zawierać ma wyłącznie faktury ze zwolnieniem z podatku akcyzowego.

WZÓR GRAFICZNY OŚWIADCZENIA

Ustawodawca nie określił wzoru graficznego oświadczenia o wykorzystaniu wyrobów węglowych. W art. 31a. pkt. 3c Ustawy określono jednak, jakie informacje mają znaleźć się na oświadczeniu. W zw. z tym, iż zakres tych informacji jest niemal identyczny jak w przypadku dokumentu dostawy, w programie oświadczenie sporządzono w oparciu o ten sam wzór graficzny. Dodatkowo – w ramach uzupełnienia – na oświadczeniu zawarto dane sprzedawcy wyrobów węglowych oraz nr i datę dokumentu sprzedaży. Wzór świadectwa jest zatem w pełni zgodny z wymogami Ustawy o podatku akcyzowym.

SPRZEDAŻ DO 200 / 2000 KG

Przy nabyciu wyrobów węglowych na terytorium kraju w ilości nieprzekraczającej 200 kg * jednorazowo przez nabywcę korzystającego ze zwolnienia z podatku akcyzowego, nie muszą być spełnione warunki, o których mowa w art. 31a. pkt. 3 Ustawy, czyli nie ma obowiązku wystawiania faktury i uzyskiwania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych. Podstawa prawna: par. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

* Rozp. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego, znosi obowiązek uzyskiwania oświadczenia przy nabyciu wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 2000 kg jednorazowo. Pozostawiono jednak wymóg wystawienia faktury. Zmiany limitu 200/2000 kg dokonujemy w menu Opcje – Opcje programu – Oświadczenia.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie:
Ewidencja sprzedaży wyrobów węglowych