Opis zmian

18.2

Przyspieszono proces wysyłania kopii bezpieczeństwa do chmury.

18.1.7

Wprowadzono domyślną blokadę edycji i usuwania dokumentów oraz wydań towaru poniżej stanu magazynowego. Blokada ma na celu ochronę rejestru magazynowego, a konsekwencji prawidłowości stanów magazynowych oraz wartości towaru w magazynie. Możliwe jest zdjęcie blokady przez Użytkownika: Opcje - Opcje programu - Magazyn.

18.1.5

 PREMIUM  Aktualizacja pliku e-Faktury (KSeF) do wersji 2.

18.1.3

 PREMIUM  Generowanie pliku e-Faktury do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zgodnie z wymogami struktury plików XML e-Faktur dokonano modyfikacji bazy klientów poprzez oddzielenie pól zawierających imię i nazwisko, a także nazwę ulicy, nr domu i lokalu.

18.1

Faktury korygujące do faktur zaliczkowych i końcowych.

18.0.1

Dodano możliwość rabatowania cen jednostkowych na fakturach. Podaj wysokość rabatu w procentach, a następnie dodaj pozycję do faktury - cena cennikowa zostanie pomniejszona o rabat.

17.9.7

 PREMIUM  Dodano raport "Wartość rozchodu wg średniej ważonej ceny ewidencyjnej (AVCO)", mający zastosowanie w przypadku rozliczeń na zasadach pełnej księgowości.

17.9.2

Rozbudowano raport Rejestr magazynowy o wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (średniej ważonej ceny ewidencyjnej).

17.9.1

 PREMIUM  Dodano możliwość eksportu wybranych raportów do arkusza kalkulacyjnego (pliku "Excel").

17.8.9

Wprowadzono nowy wzór deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych AKC−WW/AKC−WWn.

17.8.6

Umożliwiono wybór wersji wzoru Świadectwa jakości paliw stałych oraz norm jakościowych w celu zachowania kombatybilności z szablonami oraz świadectwami sporządzonymi przed 31 grudnia 2022 r.

17.8.4

 PREMIUM  Wprowadzono nowe normy jakościowe dla paliw stałych oraz nowy wzór Świadectwa jakości paliw stałych, obowiązujący od 31 grudnia 2022 r. Zachowano poprzednie normy oraz wzór świadectwa dla świadectw utworzonych i zapisanych w programie przed 31 grudnia 2022 r.

17.8.3

Dodano możliwość podania do 20 adresów oddziałów firmy oraz szybkiego ich przełączania. Dodano dane adresowe do Ewidencji dokumentów wydania węgla gminnego DWGm.

17.7.7

Umożliwiono wydruk dwóch egzeplarzy Dokumentu wydania węgla gminnego na jednej karcie A4. Dodano numer zaświadczenia lub faktury do Ewidencji dokumentów wydania DWGm.

17.7.6

Dodano funkcję automatycznego sporządzania Świadectwa jakości paliw stałych do Dokumentu wydania węgla gminnego. Umożliwiono wykonanie raportu sprzedaży (przychodu) netto z uwzględnieniem faktur oraz paragonów. Rozdzielono ustawienia osobnych baz danych / firm (logo, prefiksy numeracji i inne).

17.7.3

 PREMIUM  Wprowadzono funkcje umożliwiające prowadzenie ewidencji dystrybucji węgla "samorządowego" ("gminnego"), zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Szczegółowe informacje na temat nowych funkcji zawarto w instrukcji obsługi programu (menu Pomoc).

17.6.9

Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych na 100% wartości oraz zerowych faktur końcowych.

17.6.7

 PREMIUM  Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych.

17.6.3

Rozszerzono ilość wyrobów na oświadczeniu o kraju pochodzenia węgla do 3. Dodano możliwość umieszczenia na oświadczeniu dowolnej adnotacji (menu Opcje - Opcje programu - Świadectwa jakości / Oświadczenia).

17.5.6

 PREMIUM  Zaktualizowano deklarację AKC-WW + plik XML do systemu PUESC do wersji 7. Rozszerzono Oświadczenia o kraju pochodzenia węgla o dodatkowy wyrób węglowy (dla mieszanek węglowych). Zaktualizowano plik JPK_FA do wersji 4.

17.5.4

 PREMIUM  Dodano Oświadczenia o kraju pochodzenia węgla. Oświadczenia zostały powiązane ze Świadectwami jakości paliw stałych - wypełnia się je w tym samym oknie w ramach tej samej dostawy i drukowane są jedne po drugim. Szczegółowe informacje na temat tej funkcji zawarto w instrukcji obsługi programu (menu Pomoc).

17.4.6

 PREMIUM  Dodano możliwość wystawiania faktur VAT Marża. Zaktualizowano plik JPK_V7M do wersji 2.

17.4.2

Wprowadzono nowe stawki podatku akcyzowego na wyroby węglowe (obowiązujące od 01.01.2022). CN 2701 Węgiel kamienny 23,8 GJ/Mg, stawka podatku 1,38 zł/GJ, podatek 32,844/Mg. CN 2702 Węgiel brunatny 8,6 GJ/Mg, stawka podatku 1,38 zł/GJ, podatek 11,868/Mg. CN 2704 00 Koks 27,5 GJ/Mg, stawka podatku 1,38 zł/GJ, podatek 37,95/Mg.

17.3.6

Zmieniono system wystawiania Świadectw jakości paliw stałych na zgodny z interpretacją Ministerstwa Aktywów Państwowych, według której za "moment wprowadzenia do obrotu paliwa stałego" należy uznać moment jego sprzedaży przez pośredniczący podmiot węglowy (link). W zw. z powyższym oryginał świadectwa z unikalnym numerem tworzony jest przy każdej sprzedaży paliwa stałego. Jednocześnie drukowana jest kopia dla nabywcy, poświadczona za zgodność z oryginałem. Dokumenty są spójne pod względem numeracji oraz daty wystawienia. Wcześniejsze oryginały świadectw zostają uznane za szablony, które można dowolnie modyfikować i usuwać po wydaniu danej partii paliwa stałego. Ciągłość numeracji świadectw została zachowana. Działanie filtra towarów ze stanem magazynowym powyżej zera (Magazyn - Pow. 0) rozszerzono na wszystkie listy asortymentowe (cennik, faktury, PZ, WZ i pozostałe).

17.2.9

Dodano funkcję kontrolną uniemożliwiającą wystawienie więcej niż jednej faktury do tego samego paragonu.

17.2.7

Zaktualizowano plik JPK_V7M w zakresie niestosowania oznaczenia MPP (oznaczenie nadal stosuje się na fakturach). Przyspieszono funkcję odbudowy rejestru magazynowego.

17.2.6

Umożiwiono dodanie masy dostawy wyrobów węglowych przy tworzeniu szablonu Świadectwa jakości paliw stałych. Masa jest pomniejszana przy każdej sprzedaży i wystawieniu świadectwa. Program informuje o wyczerpaniu masy dostawy. Warunkiem pomniejszenia masy dostawy jest wystawienie (wydanie) kopii świadectwa wraz z fakturą (przy wystawianiu faktury lub po jej wystawieniu, poprzez Tabelę faktur). Masę dostaw można modyfikować ręcznie. Historia zmian masy dostawy dostępna jest w menu Opcje - Log (po wybraniu szablonu).

17.2.2

W pracy sieciowej Synchronizację stanu magazynowego oraz Odbudowę rejestru magazynowego można zainicjować także z komputera klienckiego. Obliczenia wykonywane są po stronie serwera, co znacząco przyspiesza te procesy. Na serwerze program musi być uruchomiony w trybie sieciowym. Komunikacja nie może być zablokowana przez program antywirusowy i zaporę sieciową.

17.1.9

Uwzględniono nowelizację Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 30 marca 2021 r. w części znoszącej obowiązek umieszczania nazwy i numeru dokumentu tożsamości na oświadczeniu oraz fakturze z oświadczeniem o przeznaczeniu wyrobów węglowych. Oświadczenia oraz faktury z oświadczeniem wystawione od 1 maja 2021 r. nie będą zawierać nazwy i numeru dokumentu tożsamości, program nie będzie także informować o ich braku.

17.0.8

Automatyczne uzupełnianie nazw miejscowości przy dodawaniu nowego klienta po podaniu kodu pocztowego (dodano ponad 116 tys. kodów i miejscowości). Umożliwiono edycję paragonów cennikowych (Tabela paragonów cennikowych).

17.0.2

Przyspieszono proces archiwizacji bazy danych. Dodano opcję pomijania danych z okresu powyżej 5 lat (menu Opcje - Archiwizacja - Opcje archiwizacji) - przyspiesza to kopiowanie i kompresowanie plików bazy danych. W przypadku baz zawierających dane starsze niż 5 lat, zalecamy jednorazowe wykonanie archiwizacji pełnej oraz zachowanie jej na osobnym nośniku. Dodano raport dokumentów DW. Dodano filtr sposobu płatności do raportu Ewidencja faktur (raport można wykonać także bezpośrednio z Tabeli faktur - ikona drukarki).

17.0.1

Dodano filtr sposobu płatności w Tabeli faktur oraz w raporcie Ewidencja faktur.

16.9.4

Umożliwiono współdzielenie cennika pomiędzy dwoma firmami w ramach jednego programu (menu Opcje - Opcje programu - Program).

16.9.3

Faktury zbiorcze sporządzane na podstawie dokumentów WZ sumowane są teraz według cen jednostkowych.

16.8.9

Dodano możliwość zmiany limitu ilości wyrobów węglowych do 2 000 kg, dla którego nie musi być spełniony warunek uzyskania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych do celów uprawniających do zwolnienia z podatku akcyzowego (menu Opcje - Opcje programu - Oświadczenia). Podstawa prawna: rozp. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

16.8.4

W zw. z obowiązkiem stosowania kodu FP na fakturach (faktura do paragonu), zalecamy wystawienie lub zarejestrowanie paragonu fiskalnego, do którego jest wystawiana faktura. W przypadku wystawiania paragonów bezpośrednio z programu (drukarka fiskalna), fakturę można wydrukować automatycznie wraz z paragonem. W przypadku paragonów wystawianych w systemach zewnętrznych (kasa fiskalna), paragony należy zarejestrować w programie. Fakturę do paragonu można także wystawić z poziomu Tabeli paragonów. Faktura do paragonu jest automatycznie oznaczana kodem FP. Ruch magazynowy i gotówkowy realizowany jest w tym przypadku wyłącznie jeden raz (w ramach paragonu).

16.8.2

W pliku JPK_V7 (w części ewidencyjnej) program uwzględnia także sprzedaż paragonową na pozycji 1, jako dokument wewnętrzny (bez numeru), oznaczony symbolem RO. W przypadku wystawiania paragonów w systemie zewnętrznym (kasa fiskalna), można samodzielnie podać sumy netto sprzedaży paragonowej dla każdej stawki podatku, w oparciu o raport miesięczny z kasy (menu Opcje w oknie generowania pliku JPK). W przypadku wystawiania paragonów fiskalnych bezpośrednio w programie (drukarka fiskalna), program uwzględni sumę sprzedaży w pliku JPK automatycznie. Uwaga! W pliku JPK_V7 faktury do paragonów oznaczone symbolem FP nie powiększają sumy podatku należnego (podatek jest ujęty w sprzedaży paragonowej).

16.8.1

 PREMIUM  Jednolity Plik Kontrolny JPK_V7M (część ewidencyjna zawierająca wszystkie faktury zakupu i sprzedaży z uwzględnieniem kodów GTU, kodów procedur oraz kodów typu dokumentu). Plik zawiera także faktury do paragonów oznaczone kodem FP.

16.7.5

W oknie faktury można utworzyć po 3 skróty szybkiego wyboru dla każdego typu asortymentu. Dodano możliwość ustawienia dowolnego sposobu i terminu płatności dla faktury z oświadczeniem, wystawianej automatycznie wraz z paragonem na wyroby węglowe.

16.7.1

 PREMIUM  Do programu wprowadzono kody towarowe GTU, kody procedur oraz kody typów dokumentów zakupu i sprzedaży, zgodnie z wymogami JPK_V7. Kod GTU przypisujemy w cenniku do danego produktu lub usługi. Kody procedur oraz typów dokumentów wybieramy w oknie faktury w zakładce Adnotacje. Kody MPP oraz FP wstawiane są przez program automatycznie przy wystawianiu faktury z mechanizmem podzielonej płatności oraz faktury do paragonu i nie trzeba ich wybierać ręcznie. Umożliwiono także dodanie kraju kontrahenta do faktury wraz z kodem kraju. Umożliwiono także przypisanie stałych kodów procedur do kontrahentów (np. MPP, SW i inne) - zakładka Grupa w bazie klientów. Dodano filtr ilości powyżej 0 w magazynie. Umożliwiono zmianę stawki VAT przy wystawianiu faktury na wyroby węglowe bez konieczności wprowadzania zmian w cenniku.

16.6.6

Wprowadzono sortowanie tabel dokumentów po dacie ich utworzenia (ikona kalendarza). Dodano filtr waluty do tabeli faktur. Umożliwiono edycję zapisanych paragonów fiskalnych - można zmienić np. sposób płatności (paragon zostanie oznaczony jako edytowany).

16.6.3

Dodano funkcję wyszukiwania i kasowania zdublowanych wpisów w bazie klientów (menu Klienci - Wyszukaj zdublowane pozycje).

16.5.6

Dodano funkcję wyłączania komputera po zakończeniu archiwizacji bazy danych (menu Opcje w oknie archiwizacji).

16.4.9

Umożliwiono zmianę powodu zwolnienia z podatku akcyzowego także po dodaniu towaru do faktury. Dodano funkcję automatycznego importu i instalacji bazy danych po zmianie komputera (menu Opcje - Archiwizacja - Moje konto - przycisk Instaluj).

16.4.3

Jednolity Plik Kontrolny JPK_FA wersja 3.

16.3.8

Obsługa drukarek fiskalnych marki NOVITUS. Możliwość anulowania faktur w celu uniknięcia luk w numeracji (pozostawiono możliwość kasowania ostatniego dokumentu). Funkcje kontroli płatności zintegrowano z tabelą faktur.

16.2.4

Dodano możliwość oznaczania dokumentów PZ / WZ jako MPP / Split payment. Dodano filtr MPP / Split payment w tabeli faktur, tabeli dokumentów PZ / WZ, tabeli faktur po terminie oraz w raporcie Ewidencja faktur. Umożliwiono zablokowanie opcji MPP / Split Payment (menu Opcje - Opcje programu - Faktury) - po zablokowaniu wszystkie faktury oznaczane ją domyślnie jako MPP / Split payment (bez wzgl. na rodzaj asortymentu oraz kwotę brutto).

16.1.6

Przyśpieszono otwieranie / sortowanie tabeli klientów.

16.1.3

Dostosowano interface programu do skalowania na monitorach o wysokich rozdzielczościach.

16.1.1

Aktualizacja pliku JPK_FA do wersji 2. Mechanizm podzielonej płatności / Split payment.

16.0.8

Generowanie plików PDF dokumentów PZ/WZ/RW/DW bez pośrednictwa programów zewn. Sporządzanie wiadomości e-mail z dokumentam PZ/WZ/RW/DW w załączeniu.

16.0.3

Sporządzanie faktury zbiorczej ze wszystkich dokumentów WZ dla danego kontrahenta w danym miesiącu (menu Tabele - Tabela WZ - przycisk Faktura do WZ).

15.8.9

Wstawianie dowolnych towarów i usług do paragonu węglowego bezpośrednio w oknie paragonu (bez wchodzenia do cennika).

15.8.6

Możliwość edycji rodzaju paliwa stałego na świadectwie jakości paliw stałych (kliknij na ikonę kłódki aby odblokować edycję, kliknij drugi raz aby zapisać).

15.6.6

Oświadczenia o sposobie wykorzystania wyrobów węglowych, faktury z oświadczeniem, automatyczne sporządzanie faktur z oświadczeniem do paragonów fiskalnych.

15.4.9

Zapisywanie kopii świadectw jakości paliw stałych z możliwością ich wyszukiwania oraz edycji.

15.4.6

Dodano możliwość powiązania towarów w cenniku ze szablonami świadectw jakości paliw stałych - przy wystawianiu dokumentu sprzedaży lub dokumentu dostawy, program automatycznie wybierze odpowiedni szablon. Dodano drukowanie świadectw jakości paliw stałych do wystawionego już dokumentu sprzedaży lub dokumentu dostawy (z poziomu tabel dokumentów).

15.4.3

Wprowadzono funkcję drukowania Świadectwa jakości paliw stałych. Świadectwo można wydrukować niezależnie oraz automatycznie wraz z dokumentem sprzedaży oraz dokumentem dostawy. Umożliwiono sporządzenie i zapisanie dowolnej liczby gotowych świadectw oraz ich szybki wybór w momencie sprzedaży. Wprowadzono drukowanie numeru rejestrowego BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na fakturach oraz paragonach fiskalnych. Wprowadzono drukowanie numeru SWIFT na fakturach.

15.3.8

Wydruk pustych formularzy zgód w zakresie danych osobowych (RODO).

15.0.9

Od tej wersji programu wprowadzono nowy system magazynowy oparty o Rejestr magazynowy. W efekcie program znacznie dokładniej wylicza średnią ważoną cenę ewidencyjną, a wszystkie raporty sortowane są chronologicznie. Uwaga! Przy pierwszym uruchomieniu utworzony zostanie rejestr magazynowy za okres od początku roku. Jest to czynność jednorazowa i nie wymaga ingerencji Użytkownika. Może być jednak czasochłonna. Więcej informacji nt. Rejestru magazynowego zawarto w instrukcji obsługi programu (menu Pomoc). Dodano funkcję obliczania reszty przy sprzedaży paragonowej (klawisz End otwiera i zamyka okno). Do pliku JPK_VAT umożliwiono dodanie sprzedaży paragonowej rejestrowanej w systemie zewn. – menu Opcje JPK_VAT (na podst. raportu fiskalnego). Zaktualizowano deklarację AKC-WW do wersji 6. Na potrzeby pliku JPK_VAT umożliwiono rejestrację paragonów cennikowych z systemów zewn. Drukowanie NIPu nabywcy na paragonach fiskalnych. Drukowanie formularza zgód w zakresie danych osobowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Szczegółowe informacje na temat tej funkcji zawarto w instrukcji obsługi programu (menu Pomoc).Wprowadzono kilkanaście pomniejszych usprawnień.

14.7.1

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT wersja 3. Możliwość skalowania (powiększenia) podglądu wydruku.

14.6.2

Jednolity Plik Kontrolny JPK_FA wersja 1 (faktury VAT).

14.5.6

Dodano dokument wewnętrzny dla dostaw towarów handlowych. Dowód wewn. ujmowany jest w obrocie towarowym oraz gotówkowym. Dodano raport Ewidencja paragonów - tym samym program zawiera już wszystkie raporty wymagane do wypełnienia PKPiR. Wydruk remanentu dostosowano do wymogów Rozp. MF w sprawie PKPiR.

14.5.3

Pobieranie danych firm z bazy GUS (na podstawie NIP).

14.3.1

Przyspieszono proces generowania raportów. Informacja o stanie magazynowym przedstawiana w trakcie wystawiania dokumentu jest pomniejszana o ilości dodane do dokumentu.

14.2.1

Plik XML z danymi do deklaracji VAT-27 w wersji 2. Informacja o stanie magazynowym przy wystawianiu Dokumentu dostawy i paragonu węglowego.

14.1.2

Rozszerzono pojemność cennika (oraz magazynu) z 1 tys. do 4 tys. pozycji. Dodano wyszukiwarki produktów bezpośrednio w oknach dokumentów (klawisz Enter - kontynuacja wyszukiwania, klawisz Tab: przejście do kolejnego pola (masa / ilość).

14.0.7

Przyspieszono wypełnianie (otwieranie i sortowanie) tabeli klientów. Utworzono kosz w cenniku (menu Opcje), umożliwiający przywrócenie usuniętych pozycji.

14.0.4

Archiwalne stany magazynowe (moduł Magazyn - wczytywanie stanów za pomocą strzałek). Archiwalne stany będą gromadzone od tej wersji programu.

14.0.1

Deklaracja VAT-7.

12.9.4

Nowy wzór deklaracji VAT-27 (2).

12.8

Filtr klienta w raporcie kasowym.

12.7.9

Dokument dostawy dla zwrotu wyrobów węglowych.

12.7.6

Aktualizacja pliku XML z danymi do deklaracji AKC-WW do wersji 5 (e-Zefir). Zintegrowano okno paragonów fiskalnych (na asortyment nie węglowy) z cennikiem.

12.7.2

Aktualizacja deklaracji AKC-WW do wersji 5 (obowiązującej od 1-go marca 2017 r.).

12.7

Raport "Ewidencja nabywców" zawierający dane nabywców, który zakupili określony towar w danym przedziale czasowym.

12.6.5

Możliwość edycji wartości opałowej deklaracji AKC-WW z automatycznym obliczaniem podatku. Przyspieszenie otwierania i sortowania tabeli klientów.

12.6

Możliwość anulowania paragonów fiskalnych.

12.5.9

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT wersja 2 (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT).

12.5.8

Faktury typu Nabywca / Odbiorca dla gminnych jednostek organizacyjnych / budżetowych.

12.2.7

Archiwizacja w chmurze. W odpowiedzi na liczne sygnały o utracie danych z powodu awarii lub kradzieży komputera, udostępniamy miejsce na zdalnym serwerze - program może na nim przechowywać kopie bazy danych. Wszystko odbywa się automatycznie. Zalecamy korzystanie z tej możliwości, gdyż umożliwia odzyskanie danych w każdej nieprzewidzianej sytuacji.

12.1.8

Faktury RR wraz z uwzględnieniem w obrocie magazynowym.

12.0.3

Generowanie plików PDF faktur bez pośrednictwa programów zewn. Sporządzanie wiadomości e-mail z fakturą w załączeniu. Usprawnienia interface'u użytkownika. Przyspieszenie generowania raportów oraz pracy w trybie sieciowym.

11.9.1

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) - obowiązek od 1 stycznia 2017 r. dla małych i średnich podmiotów, od 1 stycznia 2018 r. dla mikro przedsiębiorców.

11.8.1

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT.

11.7.3

Faktury zakupu na podstawie dokumentów PZ.

11.7.1

Rejestracja faktur zakupu.

11.6.2

Ewidencja dokumentów KP / KW.

11.5.6

Ewidencja użytych wyrobów węglowych.

11.5.3

Sporządzanie dokumentów WZ oraz KP do faktur.

11.3.1

Funkcja automatycznego obliczania cen sprzedaży.

11.1.3

Przesunięcia wewnątrzmagazynowe (PW) dla każdego typu towaru, w tym rozsortowywanie wyrobów węglowych. Importowanie cennika z innych programów.

11.0.3

Drukowanie deklaracji AKC-WW bezpośrednio z programu.

11.0.0

Uproszczono sposób wykonywania remanentu. Dodano system rocznych kart magazynowych.

10.8.7

Wyszukiwarka towarów i usług w cenniku.

10.7.8

Automatyczne sporządzanie Dokumentu dostawy do wystawionego wcześniej paragonu.

10.7.3

Współpraca z drukarkami fiskalnymi marki POSNET.

10.5.8

Dostosowano format pliku deklaracji AKC-WW do wymogów systemu e-ZEFIR 2. Po zaimportowania pliku XML do systemu e-ZEFIR deklarację można wysłać elektronicznie i/lub wydrukować.

10.5.1

Podręczne zestawienie zakupionych wyrobów węglowych przez danego klienta w wybranym roku. Zestawienie znajduje się w oknie Dokumentu dostawy / Paragonu - przycisk Co kupiono.

10.5.6

Drukowanie raportów dziennych i okresowych z drukarki fiskalnej bezpośrednio z programu. Rozbudowano system wykonywania kopii bezpieczeństwa i archiwizacji bazy danych o możliwość automatycznego wykonywania archiwizacji w tle o określonej godzinie, bez konieczności oczekiwania za zakończenie tego procesu (menu Opcje - Opcje programu - Archiwizacja). Funkcja automatycznego numerowania paragonów fiskalnych rejestrowanych z systemów zewnętrznych wraz z możliwością kalibrowania licznika.

10.5

Rozszerzono zakres zmian dla faktur korygujących o zmianę jednostki miary oraz opcję odwrotnego obciążenia.

10.3

Automatyczne sporządzanie deklaracji AKC-WW w postaci pliku XML do systemu e-ZEFIR.

10.4.8

Rozbudowano system wykonywania kopii zapasowej i archiwizacji bazy danych poprzez dodanie systemu skompresowanych kopii rotacyjnych, czyli wersjonowania archiwów (ile przechowywać kopii wstecz).

10.4.5

Raport "Zestawienie cen zakupu towarów" obrazujący ilość zakupionych towarów z podziałem wg. cen zakupu. Raport można wykonać za dowolny okres.

10.4

Faktury pro forma.

10.3.9

Automatyczne drukowanie deklaracji VAT-27.

10.2.3

Opcja o nazwie Alarm przy adnotacjach w bazie klientów. Funkcja wyświetla komunikat z treścią adnotacji po wyszukaniu klienta w bazie, co wyklucza pominięcie istotnych informacji na temat danego klienta.

10.1.4

Utworzono system kont pracowników z uprawnieniami. Nazwisko zalogowanego pracownika widnieje na drukowanych dokumentach.