Program do sprzedaży węgla wyrobów węglowych

Kody GTU

Wyroby węglowe

Kody GTU W oparciu o opis struktury ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K zamieszczonej na stronie www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk/, kod GTU_02 obejmuje dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT. Artykuł ten w punkcie 11 wskazuje na towary, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, czyli paliwa silnikowe (poz. 44 zał. nr 1). Wyroby węglowe (CN 2701, CN 2702 oraz CN 2704 00), nie są więc objęte kodem GTU_02.

Kody GTU na fakturze

Samo zamieszczanie kodów GTU na fakturach nie jest obowiązkowe, jednakże od 1 października 2020 r. wybrane towary należy oznaczać tymi kodami, a informacja ta musi zostać zapisana w pliku faktury na potrzeby pliku JPK_V7. W zw. z tym przyjęliśmy założenie, iż kody GTU domyślnie będą umieszczane na wydruku faktury co umożliwi orientację, czy dana faktura została prawidłowo oznaczona.

Jak dodać kod GTU do faktury

Kod GTU przypisujemy w cenniku do danego produktu (przycisk Zmień). W przypadku surowców wtórnych kod GTU przypisujemy w Katalogu odpadów (przycisk Zmień).

Kody procedur oraz kody typów dokumentów

Oprócz kodów GTU z dniem 1 października 2020 r. wprowadzono także obowiązek oznaczania faktur kodami procedur oraz kodami typów dokumentów. Kody MPP oraz FP wstawiane są przez program automatycznie przy wystawianiu faktury z mechanizmem podzielonej płatności oraz faktury do paragonu i nie trzeba ich wybierać ręcznie. Pola wyboru kodów znajdują się w zakładce Adnotacje okna faktury.

Asysta techniczna

Kody GTU, kody procedur oraz kody typów dokumentów zostały wprowadzone do programu w ramach Asysty technicznej, czyli usługi gwarantującej dostęp do aktualizacji programu przez okres jednego roku od dnia jej zakupu. Zakup Asysty nie jest obligatoryjny, zapewnia jednak dostęp do szeregu korzyści – opisujemy je szczegółowo na stronie www.itopen.pl/pomoc-techniczna/

Wychodząc naprzeciw potrzebom Użytkowników naszego oprogramowania, w przypadku kodów GTU_13, FP oraz MPP ważna Asysta techniczna nie jest wymagana.

W przypadku dopisywania kodów GTU do nazwy towaru, a także w przypadku zamieszczania kodów procedur oraz kodów dokumentów w adnotacjach faktury, należy wziąć pod uwagę że nie będą one mogły być rozpoznane przez program. Nie zalecamy zatem tego rozwiązania, pomimo iż kody będą prawidłowo uwidocznione na fakturach.