Kody GTU i plik JPK_V7

WYROBY WĘGLOWE

W oparciu o opis struktury ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K zamieszczonej na stronie www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk/, kod GTU_02 obejmuje dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT. Artykuł ten w punkcie 11 wskazuje na towary, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, czyli paliwa silnikowe (poz. 44 zał. nr 1). Wyroby węglowe (CN 2701, CN 2702 oraz CN 2704 00), nie są więc objęte kodem GTU_02.

KODY GTU NA FAKTURZE

Samo zamieszczanie kodów GTU na fakturach nie jest obowiązkowe, jednakże od 1 października 2020 r. wybrane towary należy oznaczać tymi kodami, a informacja ta musi zostać zapisana w pliku faktury na potrzeby pliku JPK_V7. W zw. z tym przyjęliśmy założenie, iż kody GTU domyślnie będą umieszczane na wydruku faktury co umożliwi orientację, czy dana faktura została prawidłowo oznaczona.

JAK DODAĆ KOD GTU DO FAKTURY

Kod GTU przypisujemy w cenniku do danego produktu (przycisk Zmień). W przypadku surowców wtórnych kod GTU przypisujemy w Katalogu odpadów (przycisk Zmień). Kody zostaną umieszczone w generowanym przez program pliku JPK_V7.

KODY PROCEDUR ORAZ KODY TYPÓW DOKUMENTÓW

Oprócz kodów GTU z dniem 1 października 2020 r. wprowadzono także obowiązek oznaczania faktur kodami procedur oraz kodami typów dokumentów. Kody MPP oraz FP wstawiane są przez program automatycznie przy wystawianiu faktury z mechanizmem podzielonej płatności oraz faktury do paragonu i nie trzeba ich wybierać ręcznie. Pola wyboru kodów znajdują się w zakładce Adnotacje okna faktury. Kody zostaną umieszczone w generowanym przez program pliku JPK_V7.

PLIK JPK _V7

Kody GTU, kody procedur oraz kody typu dokumentu uwzględniane są w pliku JPK _V7. Aby wygenerować plik, przejdź do zakładki Raporty – przycisk Jednolite Pliki Kontrolne. Po wygenerowaniu pliku, możesz go od razu przesłać jako załącznik do wiadomości e-mail np. do biura podatkowego.

W pliku JPK_V7 (w części ewidencyjnej) program uwzględnia także sprzedaż paragonową – na pozycji 1, jako dokument wewnętrzny (bez numeru), oznaczony symbolem RO. W przypadku wystawiania paragonów w systemie zewnętrznym (kasa fiskalna), można samodzielnie podać sumy netto sprzedaży paragonowej dla każdej stawki podatku, w oparciu o raport miesięczny z kasy (menu Opcje w oknie generowania pliku JPK). W przypadku wystawiania paragonów fiskalnych bezpośrednio w programie (drukarka fiskalna), program uwzględni sumę sprzedaży w pliku JPK automatycznie. Uwaga! W pliku JPK_V7 faktury do paragonów oznaczone symbolem FP nie powiększają sumy podatku należnego (podatek jest ujęty w sprzedaży paragonowej).

Program sporządza gotowy plik JPK_V7 w części ewidencyjnej (faktury zakupu i sprzedaży oraz sprzedaż paragonowa), umożliwiający przeniesienie (eksport / import) faktur do programów księgowych.