Przepisy prawne

Skup złomu i nowe dowody osobiste bez adresu zameldowania

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe dowody osobiste nie zawierające adresu zameldowania. Jednakże brak adresu w dowodzie osobistym nie zwalnia z obowiązku podania adresu zamieszkania na Formularzu przyjęcia odpadów metali. Nie należy mylić zameldowania z pojęciem miejsca zamieszkania, o którym mowa w Ustawie o odpadach, a brak adresu w dowodzie osobistym nie stanowi przeszkody do przyjęcia surowców. Przyjmujący ma jednak obowiązek odmowy przyjęcia surowców, w przypadku nie uzyskania od oddającego adresu zamieszkania w formie słownego oświadczenia. Adres ten jest następnie potwierdzany podpisem na Formularzu, a jego weryfikacja nie należy do obowiązków przyjmującego. Przyjęcie surowców i wystawienie Formularza przyjęcia odpadów bez adresu, stanowi naruszenie przepisów przez punkt skupu surowców wtórnych. Dodatkowo konieczność zamieszczenia adresu zamieszkania na Formularzu przyjęcia odpadów warunkowana jest faktem, iż w świetle przepisów cywilno-prawnych stanowi on umowę sprzedaży. Podstawa prawna: art. 102. pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (...) Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany, do wypełniania formularza przyjęcia odpadów metali (...) Formularz (...) powinien zawierać w szczególności (...) adres zamieszkania (...).

Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku skupu złomu

Podatkowi PCC podlegają wszystkie umowy sprzedaży od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeżeli podstawa opodatkowania przekracza 1000,00 zł. Z punktu widzenia podatkowego, Formularze przyjęcia odpadów oraz Dokumenty wewn. dokumentują czynność zakupu rzeczy. Sumowanie umów w celu ich ujęcia na jednej deklaracji PCC-3 jest niedozwolone. Do deklaracji PCC-3 nie dołączamy umowy, której dotyczy, sama deklaracja nie zawiera danych osoby sprzedającej i nie należy ich umieszczać w żadnym polu. Obowiązek podatkowy ciąży wyłącznie na kupującym, odliczanie PCC od ceny sprzedaży jest niedozwolone. Niedozwolone jest także sumowanie formalnie niezależnych transakcji od jednej osoby bez względu na okres, w którym miały miejsce (np. dzień, miesiąc). Podstawa prawna: art. 4. Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. "Obowiązek podatkowy (...) ciąży: 1) przy umowie sprzedaży - na kupującym (...).

Różne surowce i ceny pod jednym kodem

W programie pod jednym kodem głównym możesz umieścić dowolną ilość pod-surowców i nadać im różne opisy i ceny. Np. kod 170402 to aluminium, ale pod kodem 170402 - 2 możesz dodać aluminium linka, pod 170402 - 3 aluminium blacha itd. Kolejne numery za kodem odpadu służą tylko do odróżnienia pod-surowców i nie są już drukowane na dokumentach.