Opis zmian

17.8.6

Dodano możliwość podania do 20 adresów oddziałów firmy oraz szybkiego ich przełączania.

17.7.7

Umożliwiono wykonanie raportu sprzedaży (przychodu) netto z uwzględnieniem faktur oraz paragonów. Rozdzielono ustawienia osobnych baz danych / firm (logo, prefiksy numeracji i inne).

17.7.3

Umożliwiono przyjmowanie gotówki na Dowodach wewnętrznych oraz Formularzach przyjęcia odpadów. Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych na 100% wartości oraz zerowych faktur końcowych.

17.6.7

 PREMIUM  Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych.

17.6.3

Zaktualizowano plik JPK_FA do wersji 4.

17.5.4

 PREMIUM  Dodano możliwość wystawiania faktur VAT Marża. Zaktualizowano plik JPK_V7M do wersji 2.

17.4.2

 PREMIUM  Tworzenie i wysyłanie Kart Ewidencji odpadów do systemu BDO wraz z wpisami dziennymi (skupem dziennym).

17.3.5

Utworzono listę Kart ewidencji odpadów z sumowaniem masy odpadów przyjętych (Zb) z podziałem na dni (zgodnie z BDO). Działanie filtra towarów ze stanem magazynowym powyżej zera (Magazyn - Pow. 0) rozszerzono na wszystkie listy asortymentowe (cennik, katalog odpadów, faktury, PZ, WZ i pozostałe).

17.3.1

Dodano funkcję kontrolną uniemożliwiającą wystawienie więcej niż jednej faktury do tego samego paragonu. Przywrócono możliwość odliczania PCC od kwoty do wypłaty na umowach kupna-sprzedaży / FPO (menu Opcje - Opcje programu - Formularze). Pomniejszanie kwoty do wypłaty o wysokość podatku od czynności cywilno-prawnych jest niezgodne z przepisami. Skorzystanie z tej możliwości pozostaje więc w gestii wyboru Użytkownika. Odliczenie nie jest dokonywanie automatycznie - należy użyć przycisku Odlicz PCC.

17.2.7

Zaktualizowano plik JPK_V7M w zakresie niestosowania oznaczenia MPP (oznaczenie nadal stosuje się na fakturach). Przyspieszono funkcję odbudowy rejestru magazynowego.

17.2.6

W raporcie skupu dodano opcję rozdzielenia na raporty dzienne (np. raport tygodniowy zostanie rozdzielony na 7 kolejnych raportów dziennych). Umożliwia to codzienne raportowanie masy skupu w Karcie ewidencji odpadów w BDO. W deklaracji PCC4 nie będą ujmowane umowy, które wcześniej zostały już na niej ujęte (chyba, że zresetowano ręcznie oznaczenie "PCC" dla danej umowy). Umożliwi to wystawienie więcej niż jednej deklaracji PCC4 w miesiącu bez dublowania umów. W zw. z tym, iż odliczanie podatku od czynności cywilnoprawnych od końcowej kwoty do zapłaty jest niedozwolone, dodano opcję pomniejszania cen jednostkowych o wysokość PCC. Podstawa prawna: art. 4. Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. "Obowiązek podatkowy (...) ciąży: 1) przy umowie sprzedaży na kupującym (...)". Pomniejszenie cen jedn. przerzuca obciążenie podatkowe na sprzedającego, jednakże umowa formalnie nie zawiera niedozwolonych klauzul i odliczeń. Więcej informacji zawarto w dokumentacji programu.

17.2.5

W pracy sieciowej Synchronizację stanu magazynowego oraz Odbudowę rejestru magazynowego można zainicjować także z komputera klienckiego. Obliczenia wykonywane są po stronie serwera, co znacząco przyspiesza te procesy. Na serwerze program musi być uruchomiony w trybie sieciowym. Komunikacja nie może być zablokowana przez program antywirusowy i zaporę sieciową.

17.1.9

Wprowadzono możliwość filtrowania tabeli Formularzy przyjęcia odpadów po zawartych na nich kodach oraz po kodzie pocztowym. Można także dokonać wydruku ewidencji FPO z uwzględnieniem tych filtrów (ikona drukarki w tabeli FPO), a także automatycznego wydruku wszystkich FPO zawartych w tabeli (menu Opcje - Drukuj dokumenty).

17.0.7

Automatyczne uzupełnianie nazw miejscowości przy dodawaniu nowego klienta po podaniu kodu pocztowego (dodano ponad 116 tys. kodów i miejscowości). Umożliwiono edycję paragonów cennikowych (Tabela paragonów cennikowych).

17.0.2

Przyspieszono proces archiwizacji bazy danych. Dodano opcję pomijania danych z okresu powyżej 5 lat (menu Opcje - Archiwizacja - Opcje archiwizacji) - przyspiesza to kopiowanie i kompresowanie plików bazy danych. W przypadku baz zawierających dane starsze niż 5 lat, zalecamy jednorazowe wykonanie archiwizacji pełnej oraz zachowanie jej na osobnym nośniku. Dodano raport dokumentów DW. Dodano filtr sposobu płatności do raportu Ewidencja faktur (raport można wykonać także bezpośrednio z Tabeli faktur - ikona drukarki).

17.0.1

Dodano możliwość uwzględnienia dokumentów PZ w Zbiorczym zestawieniu danych o odpadach (w przypadku, gdy nie rejestrowano KPO dostaw). Dodano filtr sposobu płatności w Tabeli faktur oraz w raporcie Ewidencja faktur.

16.9.4

Umożliwiono współdzielenie cennika oraz katalogu odpadów pomiędzy dwoma firmami w ramach jednego programu (menu Opcje - Opcje programu - Program).

16.9.3

Faktury zbiorcze sporządzane na podstawie dokumentów WZ sumowane są teraz według cen jednostkowych.

16.8.9

W pliku JPK_V7 (w części ewidencyjnej) program uwzględnia także sprzedaż paragonową – na pozycji 1, jako dokument wewnętrzny (bez numeru), oznaczony symbolem RO. W przypadku wystawiania paragonów w systemie zewnętrznym (kasa fiskalna), można samodzielnie podać sumy netto sprzedaży paragonowej dla każdej stawki podatku, w oparciu o raport miesięczny z kasy (menu Opcje w oknie generowania pliku JPK). W przypadku wystawiania paragonów fiskalnych bezpośrednio w programie (drukarka fiskalna), program uwzględni sumę sprzedaży w pliku JPK automatycznie. Uwaga! W pliku JPK_V7 faktury do paragonów oznaczone symbolem FP nie powiększają sumy podatku należnego (podatek jest ujęty w sprzedaży paragonowej).

16.8.1

 PREMIUM  Jednolity Plik Kontrolny JPK_V7M (część ewidencyjna zawierająca wszystkie faktury zakupu i sprzedaży z uwzględnieniem kodów GTU, kodów procedur oraz kodów typu dokumentu). Plik zawiera także faktury do paragonów oznaczone kodem FP.

16.7.5

W oknie faktury można utworzyć po 3 skróty szybkiego wyboru dla każdego typu asortymentu.

16.7.1

 PREMIUM  Do programu wprowadzono kody towarowe GTU, kody procedur oraz kody typów dokumentów zakupu i sprzedaży, zgodnie z wymogami JPK_V7. Kod GTU przypisujemy w cenniku do danego produktu lub usługi oraz w Katalogu odpadów. Kody procedur oraz typów dokumentów wybieramy w oknie faktury w zakładce Adnotacje. Kody MPP oraz FP wstawiane są przez program automatycznie przy wystawianiu faktury z mechanizmem podzielonej płatności oraz faktury do paragonu i nie trzeba ich wybierać ręcznie. Umożliwiono także dodanie kraju kontrahenta do faktury wraz z kodem kraju. Umożliwiono także przypisanie stałych kodów procedur do kontrahentów (np. MPP, SW i inne) - zakładka Grupa w bazie klientów. Dodano filtr ilości powyżej 0 w magazynie.

16.6.6

Wprowadzono sortowanie tabel dokumentów po dacie ich utworzenia (ikona kalendarza). Dodano filtr waluty do tabeli faktur. Umożliwiono edycję zapisanych paragonów fiskalnych - można zmienić np. sposób płatności (paragon zostanie oznaczony jako edytowany).

16.6.3

Dodano funkcję wyszukiwania i kasowania zdublowanych wpisów w bazie klientów (menu Klienci - Wyszukaj zdublowane pozycje).

16.5.6

Dodano funkcję wyłączania komputera po zakończeniu archiwizacji bazy danych (menu Opcje w oknie archiwizacji).

16.4.9

Zmieniona (edytowana) Karta przekazania odpadu uaktualniana jest także w BDO. Usunięta Karta przekazania odpadu usuwana jest także z BDO (usuwanie możliwe jest tylko dla kart ze statusem "planowana"). Dodano możliwość sporządzania KPO do dokumentów WZ. Dodano funkcję automatycznego importu i instalacji bazy danych po zmianie komputera (menu Opcje - Archiwizacja - Moje konto - przycisk Instaluj).

16.4.3

Jednolity Plik Kontrolny JPK_FA wersja 3.

16.3.8

Wysyłanie Kart przekazania odpadów do BDO (bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). KPO wysyłana jest automatycznie po zapisaniu / wydrukowaniu dokumentu. Pozostawiono możliwość wydruku KPO (wydruk można wyłączyć w menu Opcje - Opcje programu - KPO / BDO). Wysyłka możliwa jest także z tabeli KPO dla dokumentów utworzonych od tej wersji programu.

16.3.2

Obsługa drukarek fiskalnych marki NOVITUS. Możliwość anulowania faktur w celu uniknięcia luk w numeracji (pozostawiono możliwość kasowania ostatniego dokumentu). Funkcje kontroli płatności zintegrowano z tabelą faktur.

16.2.4

Dodano możliwość oznaczania dokumentów PZ / WZ jako MPP / Split payment. Dodano filtr MPP / Split payment w tabeli faktur, tabeli dokumentów PZ / WZ, tabeli faktur po terminie oraz w raporcie Ewidencja faktur. Umożliwiono zablokowanie opcji MPP / Split Payment (menu Opcje - Opcje programu - Faktury) - po zablokowaniu wszystkie faktury oznaczane ją domyślnie jako MPP / Split payment (bez wzgl. na rodzaj asortymentu oraz kwotę brutto). Jednolity Plik Kontrolny JPK_FA wersja 2.

16.1.6

Przyśpieszono otwieranie / sortowanie tabeli klientów.

16.1.3

Dostosowano interface programu do skalowania na monitorach o wysokich rozdzielczościach.

16.1.1

Deklaracja PCC-4 (zbiorcza). Aktualizacja pliku JPK_FA do wersji 2. Mechanizm podzielonej płatności / Split payment.

16.0.8

Generowanie plików PDF dokumentów PZ/WZ/RW/DW bez pośrednictwa programów zewn. Sporządzanie wiadomości e-mail z dokumentam PZ/WZ/RW/DW w załączeniu.

16.0.3

Nowe wzory Kart przekazania odpadów oraz Kart ewidencji odpadów obowiązujące od 1 maja 2019 (pozostawiono możliwość czasowego powrotu do poprzednich wzorów: menu Opcje - Opcje programu - KPO).

16.0.2

Sporządzanie faktury zbiorczej ze wszystkich dokumentów WZ dla danego kontrahenta w danym miesiącu (menu Tabele - Tabela WZ - przycisk Faktura do WZ).

15.8.9

Wprowadzono drukowanie numeru rejestrowego BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na fakturach oraz paragonach fiskalnych. Wprowadzono drukowanie numeru SWIFT na fakturach.

15.3.8

Drukowanie numeru rejestrowego BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na: kartach przekazania odpadu, kartach ewidencji odpadów, fakturach, formularzach przyjęcia odpadów metali oraz paragonach fiskalnych.

15.2

Wydruk pustych formularzy zgód w zakresie danych osobowych (RODO).

15.0.9

Od tej wersji programu wprowadzono nowy system magazynowy oparty o Rejestr magazynowy. W efekcie program znacznie dokładniej wylicza średnią ważoną cenę ewidencyjną, a wszystkie raporty sortowane są chronologicznie. Uwaga! Przy pierwszym uruchomieniu utworzony zostanie rejestr magazynowy za okres od początku roku. Jest to czynność jednorazowa i nie wymaga ingerencji Użytkownika. Może być jednak czasochłonna. Więcej informacji nt. Rejestru magazynowego zawarto w instrukcji obsługi programu (menu Pomoc). Dodano funkcję obliczania reszty przy sprzedaży paragonowej (klawisz End otwiera i zamyka okno). Do pliku JPK_VAT umożliwiono dodanie sprzedaży paragonowej rejestrowanej w systemie zewn. – menu Opcje JPK_VAT (na podst. raportu fiskalnego). Na potrzeby pliku JPK_VAT umożliwiono rejestrację paragonów cennikowych z systemów zewn. Drukowanie NIPu nabywcy na paragonach fiskalnych. Drukowanie formularza zgód w zakresie danych osobowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Szczegółowe informacje na temat tej funkcji zawarto w instrukcji obsługi programu (menu Pomoc). Wprowadzono kilkanaście pomniejszych usprawnień.

14.7.1

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT wersja 3. Możliwość skalowania (powiększenia) podglądu wydruku.

14.6.2

Jednolity Plik Kontrolny JPK_FA wersja 1 (faktury VAT).

14.5.6

Dodano dokument wewnętrzny dla dostaw towarów handlowych, w tym zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne. Dowód wewn. ujmowany jest w obrocie towarowym oraz gotówkowym. Dodano raport Ewidencja paragonów - tym samym program zawiera już wszystkie raporty wymagane do wypełnienia PKPiR. Wydruk remanentu dostosowano do wymogów Rozp. MF w sprawie PKPiR.

14.5.3

Pobieranie danych firm z bazy GUS (na podstawie NIP).

14.3.1

Przyspieszono proces generowania raportów. Informacja o stanie magazynowym przedstawiana w trakcie wystawiania dokumentu jest pomniejszana o ilości dodane do dokumentu.

14.2.1

Plik XML z danymi do deklaracji VAT-27 w wersji 2. Zmiany i usprawnienia w sumowaniu danych do Karty ewidencji odpadów oraz Zbiorczego zestawienia danych o odpadach. Oznaczanie odpadów niebezpiecznych.

14.1.2

Rozszerzono pojemność cennika (oraz magazynu) z 1 tys. do 4 tys. pozycji. Dodano wyszukiwarki produktów bezpośrednio w oknach dokumentów (klawisz Enter - kontynuacja wyszukiwania, klawisz Tab: przejście do kolejnego pola (masa / ilość).

14.0.7

Przyspieszono wypełnianie (otwieranie i sortowanie) tabeli klientów. Utworzono kosze w katalogu odpadów oraz cenniku (menu Opcje), umożliwiające przywrócenie usuniętych pozycji.

14.0.4

Generowanie pliku XML z danymi do deklaracji PCC-3 (5).

14.0.1

Automatyczne sporządzanie deklaracji VAT-7.

12.9.4

Automatyczne sporządzanie zbiorczych Kart przekazania odpadu na podstawie dokumentów wystawionych w danym miesiącu i dla wybranego kontrahenta (Tabela faktur / Tabela dokumentów PZ – Drukuj KPO – KPO zbiorcza). Opis funkcji zawarto w instrukcji obsługi w rozdziale Karta przekazania odpadu.

12.9.2

Nowy wzór deklaracji VAT-27 (2).

12.8

Sprzedaż paragonowa surowców wtórnych (możliwość dodania surowca z Katalogu odpadów do Cennika). Zapisywanie faktur w imieniu dostawcy (do FPO) jako faktur zakupowych. Możliwość wystawiania "zerowych" FPO. Filtr klienta w raporcie kasowym.

12.7.9

Zintegrowano okno paragonów fiskalnych z cennikiem.

12.7.2

Raport "Ewidencja nabywców" zawierający dane nabywców, który zakupili określony towar w danym przedziale czasowym.

12.6.5

Przyspieszenie otwierania i sortowania tabeli klientów.

12.6

Możliwość anulowania paragonów fiskalnych.

12.5.9

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT wersja 2 (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT).

12.5.8

Faktury typu Nabywca / Odbiorca dla gminnych jednostek organizacyjnych / budżetowych.

12.2.7

Archiwizacja w chmurze. W odpowiedzi na liczne sygnały o utracie danych z powodu awarii lub kradzieży komputera, udostępniamy miejsce na zdalnym serwerze - program może na nim przechowywać kopie bazy danych. Wszystko odbywa się automatycznie. Zalecamy korzystanie z tej możliwości, gdyż umożliwia odzyskanie danych w każdej nieprzewidzianej sytuacji.

12.1.8

Faktury RR wraz z uwzględnieniem w obrocie magazynowym.

12.0.3

Generowanie plików PDF faktur bez pośrednictwa programów zewn. Sporządzanie wiadomości e-mail z fakturą w załączeniu. Usprawnienia interface'u użytkownika. Przyspieszenie generowania raportów oraz pracy w trybie sieciowym.

11.9.1

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) - obowiązek od 1 stycznia 2017 r. dla małych i średnich podmiotów, od 1 stycznia 2018 r. dla mikro przedsiębiorców.

11.8.1

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT.

11.7.3

Faktury zakupu na podstawie dokumentów PZ.

11.7.1

Rejestracja faktur zakupu.

11.6.2

Dostosowano Karty ewidencji odpadu do aktualnych przepisów. Ewidencja dokumentów KP / KW.

11.5.6

Sporządzanie dokumentów WZ oraz KP do faktur.

11.3.1

Funkcja automatycznego obliczania cen sprzedaży towarów nie surowcowych.

11.1.3

Przesunięcia wewnątrzmagazynowe (PW) dla każdego typu towaru. Importowanie cennika z innych programów.

11.0.3

Aktualizacja deklaracji PCC-3 (5).

11.0.0

Dodano system automatycznego obliczania cen skupu surowców wtórnych.

10.9.8

Uproszczono sposób wykonywania remanentu. Dodano system rocznych kart magazynowych.

10.8.7

Wyszukiwarka towarów i usług w cenniku.

10.7.8

Możliwość zapisania numerów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych do transportu odpadów (menu Opcje - Dane firmy oraz Grupa i inne na karcie klienta).

10.7.3

Współpraca z drukarkami fiskalnymi marki POSNET.

10.5.6

Drukowanie raportów dziennych i okresowych z drukarki fiskalnej bezpośrednio z programu. Rozbudowano system wykonywania kopii bezpieczeństwa i archiwizacji bazy danych o możliwość automatycznego wykonywania archiwizacji w tle o określonej godzinie, bez konieczności oczekiwania za zakończenie tego procesu (menu Opcje - Opcje programu - Archiwizacja). Funkcja automatycznego numerowania paragonów fiskalnych rejestrowanych z systemów zewnętrznych wraz z możliwością kalibrowania licznika.

10.5

Rozszerzono zakres zmian dla faktur korygujących o zmianę jednostki miary oraz opcję odwrotnego obciążenia.

10.4.8

Rozbudowano system wykonywania kopii zapasowej i archiwizacji bazy danych poprzez dodanie systemu skompresowanych kopii rotacyjnych, czyli wersjonowania archiwów (ile przechowywać kopii wstecz).

10.4.5

Raport "Zestawienie cen zakupu towarów" obrazujący ilość zakupionych towarów z podziałem wg. cen zakupu. Raport można wykonać za dowolny okres.

10.4

Faktury pro forma.

10.3.9

Automatyczne drukowanie deklaracji VAT-27.

10.2.3

Opcja o nazwie Alarm przy adnotacjach w bazie klientów. Funkcja wyświetla komunikat z treścią adnotacji po wyszukaniu klienta w bazie, co wyklucza pominięcie istotnych informacji na temat danego klienta.

10.1.4

Dodano kolumnę "Zanieczyszczenie" do formularza przyjęcia odpadów" (Opcje programu - Formularze). Utworzono system kont pracowników z uprawnieniami. Nazwisko zalogowanego pracownika widnieje na drukowanych dokumentach.