Opis zmian

18.3.7

 PREMIUM  Pobieranie i oznaczanie wydruków faktur kodem QR Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

18.3.5

 PREMIUM  Generowanie pliku e-Faktury oraz wysyłanie do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

18.3.2

 PREMIUM  Aktualizacja deklaracji PCC-3 do wersji 6. Możliwość generowania pliku XML deklaracji PCC-4.

18.2.8

Umożliwono dokonanie przeniesienia stanów na koniec roku poprzedniego do remanentu na dzień 1 stycznia (okno remanentu - menu Opcje). Wykonaj, gdy w nowym roku wystawiasz jeszcze dokumenty magazynowe za rok poprzedni.

18.2.7

Przyspieszono proces wysyłania kopii bezpieczeństwa do chmury.

18.1.7

Wprowadzono domyślną blokadę edycji i usuwania dokumentów oraz wydań towaru poniżej stanu magazynowego. Blokada ma na celu ochronę rejestru magazynowego, a konsekwencji prawidłowości stanów magazynowych oraz wartości towaru w magazynie. Możliwe jest zdjęcie blokady przez Użytkownika: Opcje - Opcje programu - Magazyn.

18.1.5

 PREMIUM  Aktualizacja pliku e-Faktury (KSeF) do wersji 2.

18.1.3

 PREMIUM  Generowanie pliku e-Faktury do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zgodnie z wymogami struktury plików XML e-Faktur dokonano modyfikacji bazy klientów poprzez oddzielenie pól zawierających imię i nazwisko, a także nazwę ulicy, nr domu i lokalu.

18.1

Faktury korygujące do faktur zaliczkowych i końcowych.

18.0.1

Dodano możliwość rabatowania cen jednostkowych na fakturach. Podaj wysokość rabatu w procentach, a następnie dodaj pozycję do faktury - cena cennikowa zostanie pomniejszona o rabat.

17.9.7

 PREMIUM  Dodano raport "Wartość rozchodu wg średniej ważonej ceny ewidencyjnej (AVCO)", mający zastosowanie w przypadku rozliczeń na zasadach pełnej księgowości.

17.9.2

Rozbudowano raport Rejestr magazynowy o wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (średniej ważonej ceny ewidencyjnej).

17.9.1

 PREMIUM  Dodano możliwość eksportu wybranych raportów do arkusza kalkulacyjnego (pliku "Excel").

17.8.9

Dodano możliwość podania do 20 adresów oddziałów firmy oraz szybkiego ich przełączania.

17.7.7

Umożliwiono wykonanie raportu sprzedaży (przychodu) netto z uwzględnieniem faktur oraz paragonów. Rozdzielono ustawienia osobnych baz danych / firm (logo, prefiksy numeracji i inne).

17.7.3

Umożliwiono przyjmowanie gotówki na Dowodach wewnętrznych oraz Formularzach przyjęcia odpadów. Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych na 100% wartości oraz zerowych faktur końcowych.

17.6.7

 PREMIUM  Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych.

17.6.3

Zaktualizowano plik JPK_FA do wersji 4.

17.5.4

 PREMIUM  Dodano możliwość wystawiania faktur VAT Marża. Zaktualizowano plik JPK_V7M do wersji 2.

17.4.2

 PREMIUM  Tworzenie i wysyłanie Kart Ewidencji odpadów do systemu BDO wraz z wpisami dziennymi (skupem dziennym).

17.3.5

Utworzono listę Kart ewidencji odpadów z sumowaniem masy odpadów przyjętych (Zb) z podziałem na dni (zgodnie z BDO). Działanie filtra towarów ze stanem magazynowym powyżej zera (Magazyn - Pow. 0) rozszerzono na wszystkie listy asortymentowe (cennik, katalog odpadów, faktury, PZ, WZ i pozostałe).

17.3.1

Dodano funkcję kontrolną uniemożliwiającą wystawienie więcej niż jednej faktury do tego samego paragonu. Przywrócono możliwość odliczania PCC od kwoty do wypłaty na umowach kupna-sprzedaży / FPO (menu Opcje - Opcje programu - Formularze). Pomniejszanie kwoty do wypłaty o wysokość podatku od czynności cywilno-prawnych jest niezgodne z przepisami. Skorzystanie z tej możliwości pozostaje więc w gestii wyboru Użytkownika. Odliczenie nie jest dokonywanie automatycznie - należy użyć przycisku Odlicz PCC.

17.2.7

Zaktualizowano plik JPK_V7M w zakresie niestosowania oznaczenia MPP (oznaczenie nadal stosuje się na fakturach). Przyspieszono funkcję odbudowy rejestru magazynowego.

17.2.6

W raporcie skupu dodano opcję rozdzielenia na raporty dzienne (np. raport tygodniowy zostanie rozdzielony na 7 kolejnych raportów dziennych). Umożliwia to codzienne raportowanie masy skupu w Karcie ewidencji odpadów w BDO. W deklaracji PCC4 nie będą ujmowane umowy, które wcześniej zostały już na niej ujęte (chyba, że zresetowano ręcznie oznaczenie "PCC" dla danej umowy). Umożliwi to wystawienie więcej niż jednej deklaracji PCC4 w miesiącu bez dublowania umów. W zw. z tym, iż odliczanie podatku od czynności cywilnoprawnych od końcowej kwoty do zapłaty jest niedozwolone, dodano opcję pomniejszania cen jednostkowych o wysokość PCC. Podstawa prawna: art. 4. Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. "Obowiązek podatkowy (...) ciąży: 1) przy umowie sprzedaży na kupującym (...)". Pomniejszenie cen jedn. przerzuca obciążenie podatkowe na sprzedającego, jednakże umowa formalnie nie zawiera niedozwolonych klauzul i odliczeń. Więcej informacji zawarto w dokumentacji programu.

17.2.5

W pracy sieciowej Synchronizację stanu magazynowego oraz Odbudowę rejestru magazynowego można zainicjować także z komputera klienckiego. Obliczenia wykonywane są po stronie serwera, co znacząco przyspiesza te procesy. Na serwerze program musi być uruchomiony w trybie sieciowym. Komunikacja nie może być zablokowana przez program antywirusowy i zaporę sieciową.

17.1.9

Wprowadzono możliwość filtrowania tabeli Formularzy przyjęcia odpadów po zawartych na nich kodach oraz po kodzie pocztowym. Można także dokonać wydruku ewidencji FPO z uwzględnieniem tych filtrów (ikona drukarki w tabeli FPO), a także automatycznego wydruku wszystkich FPO zawartych w tabeli (menu Opcje - Drukuj dokumenty).

17.0.7

Automatyczne uzupełnianie nazw miejscowości przy dodawaniu nowego klienta po podaniu kodu pocztowego (dodano ponad 116 tys. kodów i miejscowości). Umożliwiono edycję paragonów cennikowych (Tabela paragonów cennikowych).

17.0.2

Przyspieszono proces archiwizacji bazy danych. Dodano opcję pomijania danych z okresu powyżej 5 lat (menu Opcje - Archiwizacja - Opcje archiwizacji) - przyspiesza to kopiowanie i kompresowanie plików bazy danych. W przypadku baz zawierających dane starsze niż 5 lat, zalecamy jednorazowe wykonanie archiwizacji pełnej oraz zachowanie jej na osobnym nośniku. Dodano raport dokumentów DW. Dodano filtr sposobu płatności do raportu Ewidencja faktur (raport można wykonać także bezpośrednio z Tabeli faktur - ikona drukarki).

17.0.1

Dodano możliwość uwzględnienia dokumentów PZ w Zbiorczym zestawieniu danych o odpadach (w przypadku, gdy nie rejestrowano KPO dostaw). Dodano filtr sposobu płatności w Tabeli faktur oraz w raporcie Ewidencja faktur.

16.9.4

Umożliwiono współdzielenie cennika oraz katalogu odpadów pomiędzy dwoma firmami w ramach jednego programu (menu Opcje - Opcje programu - Program).

16.9.3

Faktury zbiorcze sporządzane na podstawie dokumentów WZ sumowane są teraz według cen jednostkowych.

16.8.9

W pliku JPK_V7 (w części ewidencyjnej) program uwzględnia także sprzedaż paragonową – na pozycji 1, jako dokument wewnętrzny (bez numeru), oznaczony symbolem RO. W przypadku wystawiania paragonów w systemie zewnętrznym (kasa fiskalna), można samodzielnie podać sumy netto sprzedaży paragonowej dla każdej stawki podatku, w oparciu o raport miesięczny z kasy (menu Opcje w oknie generowania pliku JPK). W przypadku wystawiania paragonów fiskalnych bezpośrednio w programie (drukarka fiskalna), program uwzględni sumę sprzedaży w pliku JPK automatycznie. Uwaga! W pliku JPK_V7 faktury do paragonów oznaczone symbolem FP nie powiększają sumy podatku należnego (podatek jest ujęty w sprzedaży paragonowej).

16.8.1

 PREMIUM  Jednolity Plik Kontrolny JPK_V7M (część ewidencyjna zawierająca wszystkie faktury zakupu i sprzedaży z uwzględnieniem kodów GTU, kodów procedur oraz kodów typu dokumentu). Plik zawiera także faktury do paragonów oznaczone kodem FP.

16.7.5

W oknie faktury można utworzyć po 3 skróty szybkiego wyboru dla każdego typu asortymentu.

16.7.1

 PREMIUM  Do programu wprowadzono kody towarowe GTU, kody procedur oraz kody typów dokumentów zakupu i sprzedaży, zgodnie z wymogami JPK_V7. Kod GTU przypisujemy w cenniku do danego produktu lub usługi oraz w Katalogu odpadów. Kody procedur oraz typów dokumentów wybieramy w oknie faktury w zakładce Adnotacje. Kody MPP oraz FP wstawiane są przez program automatycznie przy wystawianiu faktury z mechanizmem podzielonej płatności oraz faktury do paragonu i nie trzeba ich wybierać ręcznie. Umożliwiono także dodanie kraju kontrahenta do faktury wraz z kodem kraju. Umożliwiono także przypisanie stałych kodów procedur do kontrahentów (np. MPP, SW i inne) - zakładka Grupa w bazie klientów. Dodano filtr ilości powyżej 0 w magazynie.

16.6.6

Wprowadzono sortowanie tabel dokumentów po dacie ich utworzenia (ikona kalendarza). Dodano filtr waluty do tabeli faktur. Umożliwiono edycję zapisanych paragonów fiskalnych - można zmienić np. sposób płatności (paragon zostanie oznaczony jako edytowany).

16.6.3

Dodano funkcję wyszukiwania i kasowania zdublowanych wpisów w bazie klientów (menu Klienci - Wyszukaj zdublowane pozycje).

16.5.6

Dodano funkcję wyłączania komputera po zakończeniu archiwizacji bazy danych (menu Opcje w oknie archiwizacji).

16.4.9

Zmieniona (edytowana) Karta przekazania odpadu uaktualniana jest także w BDO. Usunięta Karta przekazania odpadu usuwana jest także z BDO (usuwanie możliwe jest tylko dla kart ze statusem "planowana"). Dodano możliwość sporządzania KPO do dokumentów WZ. Dodano funkcję automatycznego importu i instalacji bazy danych po zmianie komputera (menu Opcje - Archiwizacja - Moje konto - przycisk Instaluj).

16.4.3

Jednolity Plik Kontrolny JPK_FA wersja 3.

16.3.8

Wysyłanie Kart przekazania odpadów do BDO (bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). KPO wysyłana jest automatycznie po zapisaniu / wydrukowaniu dokumentu. Pozostawiono możliwość wydruku KPO (wydruk można wyłączyć w menu Opcje - Opcje programu - KPO / BDO). Wysyłka możliwa jest także z tabeli KPO dla dokumentów utworzonych od tej wersji programu.

16.3.2

Obsługa drukarek fiskalnych marki NOVITUS. Możliwość anulowania faktur w celu uniknięcia luk w numeracji (pozostawiono możliwość kasowania ostatniego dokumentu). Funkcje kontroli płatności zintegrowano z tabelą faktur.

16.2.4

Dodano możliwość oznaczania dokumentów PZ / WZ jako MPP / Split payment. Dodano filtr MPP / Split payment w tabeli faktur, tabeli dokumentów PZ / WZ, tabeli faktur po terminie oraz w raporcie Ewidencja faktur. Umożliwiono zablokowanie opcji MPP / Split Payment (menu Opcje - Opcje programu - Faktury) - po zablokowaniu wszystkie faktury oznaczane ją domyślnie jako MPP / Split payment (bez wzgl. na rodzaj asortymentu oraz kwotę brutto). Jednolity Plik Kontrolny JPK_FA wersja 2.

16.1.6

Przyśpieszono otwieranie / sortowanie tabeli klientów.

16.1.3

Dostosowano interface programu do skalowania na monitorach o wysokich rozdzielczościach.

16.1.1

Deklaracja PCC-4 (zbiorcza). Aktualizacja pliku JPK_FA do wersji 2. Mechanizm podzielonej płatności / Split payment.

16.0.8

Generowanie plików PDF dokumentów PZ/WZ/RW/DW bez pośrednictwa programów zewn. Sporządzanie wiadomości e-mail z dokumentam PZ/WZ/RW/DW w załączeniu.

16.0.3

Nowe wzory Kart przekazania odpadów oraz Kart ewidencji odpadów obowiązujące od 1 maja 2019 (pozostawiono możliwość czasowego powrotu do poprzednich wzorów: menu Opcje - Opcje programu - KPO).

16.0.2

Sporządzanie faktury zbiorczej ze wszystkich dokumentów WZ dla danego kontrahenta w danym miesiącu (menu Tabele - Tabela WZ - przycisk Faktura do WZ).

15.8.9

Wprowadzono drukowanie numeru rejestrowego BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na fakturach oraz paragonach fiskalnych. Wprowadzono drukowanie numeru SWIFT na fakturach.

15.3.8

Drukowanie numeru rejestrowego BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na: kartach przekazania odpadu, kartach ewidencji odpadów, fakturach, formularzach przyjęcia odpadów metali oraz paragonach fiskalnych.

15.2

Wydruk pustych formularzy zgód w zakresie danych osobowych (RODO).

15.0.9

Od tej wersji programu wprowadzono nowy system magazynowy oparty o Rejestr magazynowy. W efekcie program znacznie dokładniej wylicza średnią ważoną cenę ewidencyjną, a wszystkie raporty sortowane są chronologicznie. Uwaga! Przy pierwszym uruchomieniu utworzony zostanie rejestr magazynowy za okres od początku roku. Jest to czynność jednorazowa i nie wymaga ingerencji Użytkownika. Może być jednak czasochłonna. Więcej informacji nt. Rejestru magazynowego zawarto w instrukcji obsługi programu (menu Pomoc). Dodano funkcję obliczania reszty przy sprzedaży paragonowej (klawisz End otwiera i zamyka okno). Do pliku JPK_VAT umożliwiono dodanie sprzedaży paragonowej rejestrowanej w systemie zewn. – menu Opcje JPK_VAT (na podst. raportu fiskalnego). Na potrzeby pliku JPK_VAT umożliwiono rejestrację paragonów cennikowych z systemów zewn. Drukowanie NIPu nabywcy na paragonach fiskalnych. Drukowanie formularza zgód w zakresie danych osobowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Szczegółowe informacje na temat tej funkcji zawarto w instrukcji obsługi programu (menu Pomoc). Wprowadzono kilkanaście pomniejszych usprawnień.

14.7.1

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT wersja 3. Możliwość skalowania (powiększenia) podglądu wydruku.

14.6.2

Jednolity Plik Kontrolny JPK_FA wersja 1 (faktury VAT).

14.5.6

Dodano dokument wewnętrzny dla dostaw towarów handlowych, w tym zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne. Dowód wewn. ujmowany jest w obrocie towarowym oraz gotówkowym. Dodano raport Ewidencja paragonów - tym samym program zawiera już wszystkie raporty wymagane do wypełnienia PKPiR. Wydruk remanentu dostosowano do wymogów Rozp. MF w sprawie PKPiR.

14.5.3

Pobieranie danych firm z bazy GUS (na podstawie NIP).

14.3.1

Przyspieszono proces generowania raportów. Informacja o stanie magazynowym przedstawiana w trakcie wystawiania dokumentu jest pomniejszana o ilości dodane do dokumentu.

14.2.1

Plik XML z danymi do deklaracji VAT-27 w wersji 2. Zmiany i usprawnienia w sumowaniu danych do Karty ewidencji odpadów oraz Zbiorczego zestawienia danych o odpadach. Oznaczanie odpadów niebezpiecznych.

14.1.2

Rozszerzono pojemność cennika (oraz magazynu) z 1 tys. do 4 tys. pozycji. Dodano wyszukiwarki produktów bezpośrednio w oknach dokumentów (klawisz Enter - kontynuacja wyszukiwania, klawisz Tab: przejście do kolejnego pola (masa / ilość).

14.0.7

Przyspieszono wypełnianie (otwieranie i sortowanie) tabeli klientów. Utworzono kosze w katalogu odpadów oraz cenniku (menu Opcje), umożliwiające przywrócenie usuniętych pozycji.

14.0.4

Generowanie pliku XML z danymi do deklaracji PCC-3 (5).

14.0.1

Automatyczne sporządzanie deklaracji VAT-7.

12.9.4

Automatyczne sporządzanie zbiorczych Kart przekazania odpadu na podstawie dokumentów wystawionych w danym miesiącu i dla wybranego kontrahenta (Tabela faktur / Tabela dokumentów PZ – Drukuj KPO – KPO zbiorcza). Opis funkcji zawarto w instrukcji obsługi w rozdziale Karta przekazania odpadu.

12.9.2

Nowy wzór deklaracji VAT-27 (2).

12.8

Sprzedaż paragonowa surowców wtórnych (możliwość dodania surowca z Katalogu odpadów do Cennika). Zapisywanie faktur w imieniu dostawcy (do FPO) jako faktur zakupowych. Możliwość wystawiania "zerowych" FPO. Filtr klienta w raporcie kasowym.

12.7.9

Zintegrowano okno paragonów fiskalnych z cennikiem.

12.7.2

Raport "Ewidencja nabywców" zawierający dane nabywców, który zakupili określony towar w danym przedziale czasowym.

12.6.5

Przyspieszenie otwierania i sortowania tabeli klientów.

12.6

Możliwość anulowania paragonów fiskalnych.

12.5.9

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT wersja 2 (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT).

12.5.8

Faktury typu Nabywca / Odbiorca dla gminnych jednostek organizacyjnych / budżetowych.

12.2.7

Archiwizacja w chmurze. W odpowiedzi na liczne sygnały o utracie danych z powodu awarii lub kradzieży komputera, udostępniamy miejsce na zdalnym serwerze - program może na nim przechowywać kopie bazy danych. Wszystko odbywa się automatycznie. Zalecamy korzystanie z tej możliwości, gdyż umożliwia odzyskanie danych w każdej nieprzewidzianej sytuacji.

12.1.8

Faktury RR wraz z uwzględnieniem w obrocie magazynowym.

12.0.3

Generowanie plików PDF faktur bez pośrednictwa programów zewn. Sporządzanie wiadomości e-mail z fakturą w załączeniu. Usprawnienia interface'u użytkownika. Przyspieszenie generowania raportów oraz pracy w trybie sieciowym.

11.9.1

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) - obowiązek od 1 stycznia 2017 r. dla małych i średnich podmiotów, od 1 stycznia 2018 r. dla mikro przedsiębiorców.

11.8.1

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT.

11.7.3

Faktury zakupu na podstawie dokumentów PZ.

11.7.1

Rejestracja faktur zakupu.

11.6.2

Dostosowano Karty ewidencji odpadu do aktualnych przepisów. Ewidencja dokumentów KP / KW.

11.5.6

Sporządzanie dokumentów WZ oraz KP do faktur.

11.3.1

Funkcja automatycznego obliczania cen sprzedaży towarów nie surowcowych.

11.1.3

Przesunięcia wewnątrzmagazynowe (PW) dla każdego typu towaru. Importowanie cennika z innych programów.

11.0.3

Aktualizacja deklaracji PCC-3 (5).

11.0.0

Dodano system automatycznego obliczania cen skupu surowców wtórnych.

10.9.8

Uproszczono sposób wykonywania remanentu. Dodano system rocznych kart magazynowych.

10.8.7

Wyszukiwarka towarów i usług w cenniku.

10.7.8

Możliwość zapisania numerów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych do transportu odpadów (menu Opcje - Dane firmy oraz Grupa i inne na karcie klienta).

10.7.3

Współpraca z drukarkami fiskalnymi marki POSNET.

10.5.6

Drukowanie raportów dziennych i okresowych z drukarki fiskalnej bezpośrednio z programu. Rozbudowano system wykonywania kopii bezpieczeństwa i archiwizacji bazy danych o możliwość automatycznego wykonywania archiwizacji w tle o określonej godzinie, bez konieczności oczekiwania za zakończenie tego procesu (menu Opcje - Opcje programu - Archiwizacja). Funkcja automatycznego numerowania paragonów fiskalnych rejestrowanych z systemów zewnętrznych wraz z możliwością kalibrowania licznika.

10.5

Rozszerzono zakres zmian dla faktur korygujących o zmianę jednostki miary oraz opcję odwrotnego obciążenia.

10.4.8

Rozbudowano system wykonywania kopii zapasowej i archiwizacji bazy danych poprzez dodanie systemu skompresowanych kopii rotacyjnych, czyli wersjonowania archiwów (ile przechowywać kopii wstecz).

10.4.5

Raport "Zestawienie cen zakupu towarów" obrazujący ilość zakupionych towarów z podziałem wg. cen zakupu. Raport można wykonać za dowolny okres.

10.4

Faktury pro forma.

10.3.9

Automatyczne drukowanie deklaracji VAT-27.

10.2.3

Opcja o nazwie Alarm przy adnotacjach w bazie klientów. Funkcja wyświetla komunikat z treścią adnotacji po wyszukaniu klienta w bazie, co wyklucza pominięcie istotnych informacji na temat danego klienta.

10.1.4

Dodano kolumnę "Zanieczyszczenie" do formularza przyjęcia odpadów" (Opcje programu - Formularze). Utworzono system kont pracowników z uprawnieniami. Nazwisko zalogowanego pracownika widnieje na drukowanych dokumentach.