Program do faktur paragonów magazynu

OPIS ZMIAN

Prezentujemy historię rozwoju programu (od edycji 10). Jednocześnie zachęcamy do przedstawiania propozycji zmian.

17.5.4 Dodano możliwość wystawiania faktur VAT Marża. Zaktualizowano plik JPK_V7M do wersji 2. 17.4.2 Działanie filtra towarów ze stanem magazynowym powyżej zera (Magazyn - Pow. 0) rozszerzono na wszystkie listy asortymentowe (cennik, faktury, PZ, WZ i pozostałe). 17.3.1 Dodano funkcję kontrolną uniemożliwiającą wystawienie więcej niż jednej faktury do tego samego paragonu. 17.2.7 Zaktualizowano plik JPK_V7M w zakresie niestosowania oznaczenia MPP (oznaczenie nadal stosuje się na fakturach). Przyspieszono funkcję odbudowy rejestru magazynowego. 17.2.6 W pracy sieciowej Synchronizację stanu magazynowego oraz Odbudowę rejestru magazynowego można zainicjować także z komputera klienckiego. Obliczenia wykonywane są po stronie serwera, co znacząco przyspiesza te procesy. Na serwerze program musi być uruchomiony w trybie sieciowym. Komunikacja nie może być zablokowana przez program antywirusowy i zaporę sieciową. 17.1.9 Automatyczne uzupełnianie nazw miejscowości przy dodawaniu nowego klienta po podaniu kodu pocztowego (dodano ponad 116 tys. kodów i miejscowości).Umożliwiono edycję paragonów cennikowych (Tabela paragonów cennikowych). 17.0.2 Przyspieszono proces archiwizacji bazy danych. Dodano opcję pomijania danych z okresu powyżej 5 lat (menu Opcje - Archiwizacja - Opcje archiwizacji) - przyspiesza to kopiowanie i kompresowanie plików bazy danych. W przypadku baz zawierających dane starsze niż 5 lat, zalecamy jednorazowe wykonanie archiwizacji pełnej oraz zachowanie jej na osobnym nośniku. Dodano raport dokumentów DW. Dodano filtr sposobu płatności do raportu Ewidencja faktur (raport można wykonać także bezpośrednio z Tabeli faktur - ikona drukarki). 17.0.1 Dodano filtr sposobu płatności w Tabeli faktur oraz w raporcie Ewidencja faktur. 16.9.4 Umożliwiono współdzielenie cennika pomiędzy dwoma firmami w ramach jednego programu (menu Opcje - Opcje programu - Program). 16.9.3 Faktury zbiorcze sporządzane na podstawie dokumentów WZ sumowane są teraz według cen jednostkowych. 16.8.9 W pliku JPK_V7 (w części ewidencyjnej) program uwzględnia także sprzedaż paragonową – na pozycji 1, jako dokument wewnętrzny (bez numeru), oznaczony symbolem RO. W przypadku wystawiania paragonów w systemie zewnętrznym (kasa fiskalna), można samodzielnie podać sumy netto sprzedaży paragonowej dla każdej stawki podatku, w oparciu o raport miesięczny z kasy (menu Opcje w oknie generowania pliku JPK). W przypadku wystawiania paragonów fiskalnych bezpośrednio w programie (drukarka fiskalna), program uwzględni sumę sprzedaży w pliku JPK automatycznie. Uwaga! W pliku JPK_V7 faktury do paragonów oznaczone symbolem FP nie powiększają sumy podatku należnego (podatek jest ujęty w sprzedaży paragonowej). 16.8.1 Jednolity Plik Kontrolny JPK_V7M (część ewidencyjna zawierająca wszystkie faktury zakupu i sprzedaży z uwzględnieniem kodów GTU, kodów procedur oraz kodów typu dokumentu). Plik zawiera także faktury do paragonów oznaczone kodem FP. 16.7.5 W oknie faktury można utworzyć po 3 skróty szybkiego wyboru dla każdego typu asortymentu. 16.7.1 Do programu wprowadzono kody towarowe GTU, kody procedur oraz kody typów dokumentów zakupu i sprzedaży, zgodnie z wymogami JPK_V7. Kod GTU przypisujemy w cenniku do danego produktu lub usługi. Kody procedur oraz typów dokumentów wybieramy w oknie faktury w zakładce Adnotacje. Kody MPP oraz FP wstawiane są przez program automatycznie przy wystawianiu faktury z mechanizmem podzielonej płatności oraz faktury do paragonu i nie trzeba ich wybierać ręcznie. Umożliwiono także dodanie kraju kontrahenta do faktury wraz z kodem kraju. Umożliwiono także przypisanie stałych kodów procedur do kontrahentów (np. MPP, SW i inne) - zakładka Grupa w bazie klientów. Dodano filtr ilości powyżej 0 w magazynie. 16.6.6 Wprowadzono sortowanie tabel dokumentów po dacie ich utworzenia (ikona kalendarza). Dodano filtr waluty do tabeli faktur. Umożliwiono edycję zapisanych paragonów fiskalnych - można zmienić np. sposób płatności (paragon zostanie oznaczony jako edytowany). 16.6.3 Dodano funkcję wyszukiwania i kasowania zdublowanych wpisów w bazie klientów (menu Klienci - Wyszukaj zdublowane pozycje). 16.5.6 Dodano funkcję wyłączania komputera po zakończeniu archiwizacji bazy danych (menu Opcje w oknie archiwizacji). 16.4.9 Dodano funkcję automatycznego importu i instalacji bazy danych po zmianie komputera (menu Opcje - Archiwizacja - Moje konto - przycisk Instaluj). 16.4.3 Jednolity Plik Kontrolny JPK_FA wersja 3. 16.3.8 Obsługa drukarek fiskalnych marki NOVITUS. Możliwość anulowania faktur w celu uniknięcia luk w numeracji (pozostawiono możliwość kasowania ostatniego dokumentu). Funkcje kontroli płatności zintegrowano z tabelą faktur. 16.2.4 Dodano możliwość oznaczania dokumentów PZ / WZ jako MPP / Split payment. Dodano filtr MPP / Split payment w tabeli faktur, tabeli dokumentów PZ / WZ, tabeli faktur po terminie oraz w raporcie Ewidencja faktur. Umożliwiono zablokowanie opcji MPP / Split Payment (menu Opcje - Opcje programu - Faktury) - po zablokowaniu wszystkie faktury oznaczane ją domyślnie jako MPP / Split payment (bez wzgl. na rodzaj asortymentu oraz kwotę brutto). 16.1.6 Przyśpieszono otwieranie / sortowanie tabeli klientów. 16.1.3 Dostosowano interface programu do skalowania na monitorach o wysokich rozdzielczościach. 16.1.1 Mechanizm podzielonej płatności / Split payment. Aktualizacja pliku JPK_FA do wersji 2. 16.0.8 Generowanie plików PDF dokumentów PZ/WZ/RW/DW bez pośrednictwa programów zewn. Sporządzanie wiadomości e-mail z dokumentam PZ/WZ/RW/DW w załączeniu. 16.0.3 Sporządzanie faktury zbiorczej ze wszystkich dokumentów WZ dla danego kontrahenta w danym miesiącu (menu Tabele - Tabela WZ - przycisk Faktura do WZ). 15.8.9 Wprowadzono drukowanie numeru rejestrowego BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na fakturach oraz paragonach fiskalnych. Wprowadzono drukowanie numeru SWIFT na fakturach. 15.3.8 Wydruk pustych formularzy zgód w zakresie danych osobowych (RODO). 15.0.9 Od tej wersji programu wprowadzono nowy system magazynowy oparty o Rejestr magazynowy. W efekcie program znacznie dokładniej wylicza średnią ważoną cenę ewidencyjną, a wszystkie raporty sortowane są chronologicznie. Uwaga! Przy pierwszym uruchomieniu utworzony zostanie rejestr magazynowy za okres od początku roku. Jest to czynność jednorazowa i nie wymaga ingerencji Użytkownika. Może być jednak czasochłonna. Więcej informacji nt. Rejestru magazynowego zawarto w instrukcji obsługi programu (menu Pomoc). Dodano funkcję obliczania reszty przy sprzedaży paragonowej (klawisz End otwiera i zamyka okno). Do pliku JPK_VAT umożliwiono dodanie sprzedaży paragonowej rejestrowanej w systemie zewn. – menu Opcje JPK_VAT (na podst. raportu fiskalnego). Na potrzeby pliku JPK_VAT umożliwiono rejestrację paragonów cennikowych z systemów zewn. Drukowanie NIPu nabywcy na paragonach fiskalnych. Drukowanie formularza zgód w zakresie danych osobowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Szczegółowe informacje na temat tej funkcji zawarto w instrukcji obsługi programu (menu Pomoc).Wprowadzono kilkanaście pomniejszych usprawnień. 14.7.1 Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT wersja 3. Możliwość skalowania (powiększenia) podglądu wydruku. 14.6.2 Jednolity Plik Kontrolny JPK_FA wersja 1 (faktury VAT). 14.5.6 Dodano dokument wewnętrzny dla dostaw towarów handlowych. Dowód wewn. ujmowany jest w obrocie towarowym oraz gotówkowym. Dodano raport Ewidencja paragonów - tym samym program zawiera już wszystkie raporty wymagane do wypełnienia PKPiR. Wydruk remanentu dostosowano do wymogów Rozp. MF w sprawie PKPiR. 14.5.3 Pobieranie danych firm z bazy GUS (na podstawie NIP). 14.3.1 Przyspieszono proces generowania raportów. Informacja o stanie magazynowym przedstawiana w trakcie wystawiania dokumentu jest pomniejszana o ilości dodane do dokumentu. 14.2.1 Plik XML z danymi do deklaracji VAT-27 w wersji 2. 14.1.2 Rozszerzono pojemność cennika (oraz magazynu) z 1 tys. do 4 tys. pozycji. Dodano wyszukiwarki produktów bezpośrednio w oknach dokumentów (klawisz Enter - kontynuacja wyszukiwania, klawisz Tab: przejście do kolejnego pola (masa / ilość). 14.0.7 Przyspieszono wypełnianie (otwieranie i sortowanie) tabeli klientów. Utworzono kosz w cenniku (menu Opcje), umożliwiający przywrócenie usuniętych pozycji. 14.0.4 Archiwalne stany magazynowe (moduł Magazyn - wczytywanie stanów za pomocą strzałek). Archiwalne stany będą gromadzone od tej wersji programu. 14.0.1 Automatyczne sporządzanie deklaracji VAT-7. 12.9.4 Nowy wzór deklaracji VAT-27 (2). 12.8 Filtr klienta w raporcie kasowym. 12.7.9 Zintegrowano okno paragonów fiskalnych z cennikiem. 12.7.2 Raport "Ewidencja nabywców" zawierający dane nabywców, który zakupili określony towar w danym przedziale czasowym. 12.6.5 Przyspieszenie otwierania i sortowania tabeli klientów. 12.6 Możliwość anulowania paragonów fiskalnych. 12.5.9 Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT wersja 2 (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). 12.5.8 Faktury typu Nabywca / Odbiorca dla gminnych jednostek organizacyjnych / budżetowych. 12.2.7 Archiwizacja w chmurze. W odpowiedzi na liczne sygnały o utracie danych z powodu awarii lub kradzieży komputera, udostępniamy miejsce na zdalnym serwerze - program może na nim przechowywać kopie bazy danych. Wszystko odbywa się automatycznie. Zalecamy korzystanie z tej możliwości, gdyż umożliwia odzyskanie danych w każdej nieprzewidzianej sytuacji. 12.1.8 Faktury RR wraz z uwzględnieniem w obrocie magazynowym. 12.0.3 Generowanie plików PDF faktur bez pośrednictwa programów zewn. Sporządzanie wiadomości e-mail z fakturą w załączeniu. Usprawnienia interface'u użytkownika. Przyspieszenie generowania raportów oraz pracy w trybie sieciowym. 11.9.1 Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) - obowiązek od 1 stycznia 2017 r. dla małych i średnich podmiotów, od 1 stycznia 2018 r. dla mikro przedsiębiorców. 11.8.1 Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT. 11.7.3 Faktury zakupu na podstawie dokumentów PZ. 11.7.1 Rejestracja faktur zakupu. 11.6.2 Ewidencja dokumentów KP / KW. 11.5.6 Sporządzanie dokumentów WZ oraz KP do faktur. 11.3.1 Funkcja automatycznego obliczania cen sprzedaży. 11.1.3 Przesunięcia wewnątrzmagazynowe (PW). Importowanie cennika z innych programów. 11.0.3 Uproszczono sposób wykonywania remanentu. Dodano system rocznych kart magazynowych. 10.8.7 Wyszukiwarka towarów i usług w cenniku. 10.7.3 Współpraca z drukarkami fiskalnymi marki POSNET. 10.5.6 Drukowanie raportów dziennych i okresowych z drukarki fiskalnej bezpośrednio z programu. Rozbudowano system wykonywania kopii bezpieczeństwa i archiwizacji bazy danych o możliwość automatycznego wykonywania archiwizacji w tle o określonej godzinie, bez konieczności oczekiwania za zakończenie tego procesu (menu Opcje - Opcje programu - Archiwizacja). Funkcja automatycznego numerowania paragonów fiskalnych rejestrowanych z systemów zewnętrznych wraz z możliwością kalibrowania licznika. 10.5 Rozszerzono zakres zmian dla faktur korygujących o zmianę jednostki miary oraz opcję odwrotnego obciążenia. 10.4.8 Rozbudowano system wykonywania kopii zapasowej i archiwizacji bazy danych poprzez dodanie systemu skompresowanych kopii rotacyjnych, czyli wersjonowania archiwów (ile przechowywać kopii wstecz). 10.4.5 Raport "Zestawienie cen zakupu towarów" obrazujący ilość zakupionych towarów z podziałem wg. cen zakupu. Raport można wykonać za dowolny okres. 10.4 Faktury pro forma. 10.3.9 Automatyczne drukowanie deklaracji VAT-27. 10.2.3 Opcja o nazwie Alarm przy adnotacjach w bazie klientów. Funkcja wyświetla komunikat z treścią adnotacji po wyszukaniu klienta w bazie, co wyklucza pominięcie istotnych informacji na temat danego klienta.